Dzisiaj: 2024-06-22, imieniny: Paulina, Tomasz

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > VI Sesja Rady Miejskiej

VI Sesja Rady Miejskiej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i  stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie między sesjami Rady Miejskiej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 5. Interpelacje, zapytania i wnioski.
 6. Ocena realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2010 – zasadność wydatkowanych środków.
 7. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2010 r.
 8. Perspektywy rozwoju drobnej przedsiębiorczości na terenie miasta i gminy Szczebrzeszyn. Informacja na temat ewidencji działalności gospodarczej.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.
 10. Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami Gminy Szczebrzeszyn do 2014 roku.
 11. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2012,
  b) zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
  c) uchylenia uchwały Nr IV/10/11 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 31 stycznia 2011 roku zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia organizacji oraz zasad odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym – Gminny Dom Seniora im. Jana Feliksiaka w Szczebrzeszynie,
  d) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kawęczynek,
  e)określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i/lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Szczebrzeszyn,
  f) wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości,
  g) zmian budżetu na 2011 rok,
 13. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
 14. Sprawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady.
 15. Zamknięcie obrad sesji.
Biuro Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie
drukuj

Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.