Dzisiaj: 2024-06-17, imieniny: Albert, Ignacy

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > IX Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

IX Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie zawiadamia, że IX Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VI kadencji odbędzie się w dniu 30 czerwca 2011 r. o  godz. 12:00 (czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i  stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie między sesjami Rady Miejskiej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 5. Interpelacje, zapytania i wnioski.
 6. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym – propozycje placówek oświatowych i Ośrodka Pomocy Społecznej.
 7. Harmonogram planowanych imprez dla mieszkańców gminy w okresie wakacyjnym, koszty organizacji imprez.
 8. Informacja o liczbie zatwierdzonych oddziałów i ich liczebności oraz liczbie zatrudnionych nauczycieli w szkołach.
 9. Działalność sportowa i turystyczna na terenie gminy – perspektywy rozwoju.
 10. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego,
  b) wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego,
  c) zmieniająca uchwałę Nr XL/215/05 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy i miasta Szczebrzeszyn,
  d) określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
  e) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
  f) zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe,
  g) szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny Gminy Szczebrzeszyn lub jej jednostek organizacyjnych oraz wskazania organów do tego uprawnionych,
  h) określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze,
  i) wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
  j) zmian budżetu na 2011 rok,
 12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
 13. Sprawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady.
 14. Zamknięcie obrad sesji.

 
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Mariusz Drożdżyk

drukuj


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.