Dzisiaj: 2024-04-22, imieniny: Kazimierz, Łukasz

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > XI Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

XI Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XI Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VI kadencji odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2011 r. o  godz. 1000 ( poniedziałek ) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie. 

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie między sesjami Rady Miejskiej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 5. Interpelacje, zapytania i wnioski.
 6. Ocena stopnia przygotowania placówek oświatowych do pracy w roku szkolnym 2011/2012.
 7. Ocena przebiegu inwestycji w gminie – określenie źródeł ich finansowania.
 8. Analiza informacji o funkcjonowaniu Stowarzyszeń do których przynależy Gmina Szczebrzeszyn.
 9. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
  b) wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego,
  c)utworzenia obwodu głosowania w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie,
  d) utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej „Pod Modrzewiami” w Szczebrzeszynie,
  e) zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miasta i Gminy Szczebrzeszyn,
  f) zmiany Statutu Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczebrzeszynie,
  g) zaopiniowania projektu planu ochrony Roztoczańskiego Parku Narodowego,
  h) uchylenia uchwały Nr IX/63/2011 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 30 czerwca 2011r.,
  i) szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny Gminy Szczebrzeszyn i jednostek podległych Gminie oraz wskazania organów do tego uprawnionych,
  j) ustalenia planu sieci prowadzonych przez Gminę Szczebrzeszyn publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
  k) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów,
  l) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania,
  m) ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Szczebrzeszyn,
  n) wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
  o) zmian budżetu na 2011 rok,
 11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
 12. Sprawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady.
 13. Zamknięcie obrad sesji.

 

drukuj

Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.