Dzisiaj: 2024-07-12, imieniny: Jan, Brunon

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Projekty UE > Informacja o Projektach współfinansowanych ze środków UE, które Gmina Szczebrzeszyn złożyła w 2009 roku

Informacja o Projektach współfinansowanych ze środków UE, które Gmina Szczebrzeszyn złożyła w 2009 roku

W 2009 roku Gmina Szczebrzeszyn czyniła starania  o pozyskanie środków finansowych z europejskich funduszy oraz środków rządowych. Opracowano i złożono 12 projektów.

Szczegółowy wykaz projektów jest następujący: 

1. „Budowa Wiejskiego Klubu Kultury w Kawęczynie wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu” – inwestycja zrealizowana.

2. „Przebudowa ciągu drogowego nr 110161 L Michalów – Bodaczów” – inwestycja zrealizowana.

3. „Zabezpieczenie przed erozją  – utwardzenie dna wąwozu w ciągu drogi gminnej (ul. Sadowa) w Szczebrzeszynie – inwestycja zrealizowana.

4. „Modernizacja gminnej drogi dojazdowej w miejscowości Wielącza Poduchowna” – inwestycja zrealizowana.

5. „Renowacja zabytkowego obiektu Miejskiego Domu Kultury w Szczebrzeszynie” –  inwestycja zrealizowana.

6. „Z kulturalną wizytą w chrząszczowym grodzie” – projekt w realizacji.

7. „Przebudowa drogi gminnej nr 1110353 L w miejscowości Bodaczów gmina Szczebrzeszyn” inwestycja zrealizowana.

8. „Informatyzacja gminy Szczebrzeszyn” – inwestycja zrealizowana.

9. „Przebudowa i rozbudowa stadionu sportowego w Szczebrzeszynie” – inwestycja zrealizowana.

10. „Uzupełnienie zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Szczebrzeszyn” –  projekt w realizacji.

11. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Szczebrzeszynie – etap IV”  – projekt przedłożony do oceny formalnej.

12. „Adaptacja lokali handlowych na Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną w Szczebrzeszynie wraz z wyposażeniem”.

 

Projekty złożone do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.

1. Projekt „Renowacja zabytkowego obiektu Miejskiego Domu Kultury w Szczebrzeszynie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Osi Priorytetowej VII: Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna,  Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki.

W ramach Projektu wykonane zostaną następujące prace:

– wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, tynków zewnętrznych,  rur spustowych oraz rynien,

– przystosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazd, węzeł sanitarny);

– zmodernizowanie ciągów komunikacyjnych pieszo – jezdnych (parking, chodniki, schody);

– wymiana wewnętrznej instalacji wodociągowej, ciepłej wody, centralnego ogrzewania;

– wykonanie przyłącza gazowego dla budynku, montaż instalacji gazowej wewnętrznej oraz kotła gazowego;

– przebudowa istniejącego złącza kablowego, licznikowego i włącznika p. poż;

– oświetlenie zewnętrzne budynku;

– instalacja elektryczna wewnętrzna, telefoniczna, internetowa i  RTV;

– zakup wyposażenia Miejskiego Domu Kultury, w tym: scena składana, okotarowanie, oświetlenie sceniczne, zestaw komputerowy.

Projekt znalazł się na 2 miejscu wśród 5 projektów, które wybrane zostały do dofinansowania.

Całkowity koszt inwestycji: 2 384 353,79 zł.

Dofinansowanie: 2 026 700,72 zł.

Środki własne:357 653, 07 zł.

 

 

2. Projekt pn.„Z kulturalną wizytą w chrząszczowym grodzie”

Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Z kulturalną wizytą w chrząszczowym grodzie” został wybrany do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działanie 7.2 Promocja kultury i turystyki RPO WL na lata 2007 – 2013.

W ciągu dwóch lat trwania projektu realizowany jest cykl imprez kulturalnych m.in: „Święto Chrząszcza”, Festiwal „Rozśpiewany Chrząszcz”, Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Eurofolk”, Dni Kultur Żydowskiej, Katolickiej i Prawosławnej, Sobótki, Dożynki, Turniej Tańca Dyskotekowego, Przegląd Teatrów Szkolnych „Bawmy się w teatr”, Wystawa plastyczna „Artyści Swojemu Miastu”, Otwarte biegi uliczne, Wigilia dla Mieszkańców oraz Sylwester na Rynku Miejskim w Szczebrzeszynie. Ponadto w ramach projektu zrealizowane zostały wydawnictwa: kalendarze, przewodniki oraz książki o Szczebrzeszynie, zakupiona została scena plenerowa wraz z nagłośnieniem i zadaszeniem.

Projekt znalazł się na 5 miejscu wśród 21 projektów, które wybrane zostały do dofinansowania.

Całkowity koszt inwestycji: 883 588,00 zł.

Dofinansowanie: 618 511,18 zł.

 

3. Projekt pn. „Przebudowa i rozbudowa stadionu sportowego w Szczebrzeszynie”.

Wniosek o dofinansowanie projektu pn. Przebudowa i rozbudowa stadionu sportowego w Szczebrzeszynie złożony w ramach Osi Priorytetowej VIII: Infrastruktura społeczna, Działania 8.2 Infrastruktura szkolna i sportowa RPO WL na lata 2007 – 2013.

Główne działania polegają na wykonaniu robót budowlanych związanych z

przebudową stadionu i modernizacją trybun, ogrodzenia i parkingu przy stadionie. W zakresie poprawy bezpieczeństwa osób korzystających z przedmiotowej infrastruktury Projekt przewiduje: instalacje systemów monitoringu wizyjnego w postaci kamer wewnętrznych i zewnętrznych i rejestratora obrazów, wybudowanie nowych trybun warz z zadaszeniem, remont szatni oraz poprawę funkcjonowania parkingu przy stadionie. Wszystkie działania, dzięki poprawie wizerunku, rozwiązaniom konstrukcyjnym, takim jak modernizacja parkingu i dojazdu poprawią dostępność do infrastruktury sportowej. W wyniku realizacji projektu Gmina Szczebrzeszyn otrzyma nowoczesny, w pełni spełniający wymogi bezpieczeństwa i obowiązujące standardy stadion.

Całkowity koszt inwestycji: 3 559 641,34 zł.

Dofinansowanie: 2 847 713, 07 zł.

 

4. Projekt pn. „Uzupełnienie zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Szczebrzeszyn” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Działanie 6.1 Ochrona i Kształtowanie Środowiska – Kategoria II Gospodarka Odpadami i Ochrona Powierzchni Ziemi.

Celem Projektu jest dostosowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi Gminy Szczebrzeszyn do wymagań prawnych oraz planów gospodarki odpadami do końca 2011 roku, tj.

– Ograniczenie masy odpadów komunalnych kierowanych do składowania – do dnia 31 grudnia 2013 roku – do nie więcej niż 50 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

– Stworzenie warunków do nieuszkodliwiania 100 % powstających osadów ściekowych, odpadów zielonych oraz części odpadów biodegredowalnych powstających w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Szczebrzeszyn po 2009 roku.

– Zmniejszenie presji środowiskowej funkcjonującego obecnie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Szczebrzeszynie – Błoniu poprzez jego zamknięcie (31.12.2009 r.) i poddanie terenu całkowitej rekultywacji technicznej i biologicznej do końca 2010 roku.

– Zwiększeniem atrakcyjności Miasta i Gminy Szczebrzeszyn poprzez likwidację „dzikich wysypisk” śmieci oraz rekultywacje terenów do końca 2013 roku.

Całkowity koszt inwestycji: 2 229 262,92 zł.

Dofinansowanie: 1 671 947,19 zł.

 

 

5. Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Szczebrzeszynie – etap IV”, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś Priorytetowa VI: Środowisko i czysta energia, Działanie 6.1: Ochrona i kształtowanie środowiska, Kategoria I: Gospodarka wodno – ściekowa.

Głównym celem projektu, jest stworzenie warunków dla rozwoju społeczno – gospodarczego. Polepszenia warunków życia mieszkańców oraz poprawy i kontroli stanu środowiska naturalnego na terenie Gminy Szczebrzeszyn. Cel zostanie osiągnięty poprzez poprawę jakości środowiska, która nastąpi w wyniku ograniczenia zanieczyszczeń wód i gleby oraz ochronę naturalnych ekosystemów.

Całkowity koszt inwestycji: 7 751 147,68 zł.

Dofinansowanie: 5 516 457,99 zł.

 

 

6. Projekt pn. „Informatyzacja gminy Szczebrzeszyn” złożony w ramach Oś Priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne, Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne.

Projekt w swoim zakresie obejmuje dwa główne elementy:

1. Promocję gminy Szczebrzeszyn: uruchomienie gminnego portalu o charakterze

informacyjno – promocyjnym, uruchomienie sieci 5 infomatów włączonych w system informacji turystyczno – promocyjnych gminy Szczebrzeszyn.

2. Stworzenie bezprzewodowej sieci szerokopasmowej obejmującej do 98% powierzchni gminy, instalacja masztu ze stacją bazową w technologii WiMAX pełniącej rolę sieci szkieletowej, instalacja 33 punktów hot – spot rozsyłających sygnał ze stacji bazowej na teren gminy, podłączenie Jednostek Podległych do powstałej sieci szerokopasmowej.

Całkowity koszt inwestycji: 1 094 050 zł.

Dofinansowanie: 930 707,50 zł.

Projekt „Informatyzacja gminy Szczebrzeszyn” znalazł się na 1miejscu wśród 37 Projektów, które wybrane zostały do dofinansowania.

 

7. Projekt pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 1110353L w miejscowości

Bodaczów gmina Szczebrzeszyn” został wybrany do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej V: Transport, Działania 5.2 Lokalny układ transportowy, Typ projektów: Drogi gminne Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.

Całkowity koszt inwestycji: 658 710,13 zł.

Dofinansowanie: 329 355,06 zł.

Projekt znalazł się na 17 miejscu listy rankingowej na 93 projekty, które zgłoszone zostały  do dofinansowania.

 

 

 

Projekt złożony do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

 

 

 

 

8. Projekt pn. „Budowa Wiejskiego Klubu Kultury w Kawęczynie wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu” złożony został w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”.

W ramach przeprowadzonych robót wykonano: roboty budowlano – montażowe i wykończeniowe (instalacja co, instalacja wodno – kanalizacyjna, instalacja elektryczna, ogrodzenie i roboty zewnętrzne. Zakupione zostało wyposażenie obiektu ( krzesła, stoły, fotele, wieszaki, stojaki na prasę, regały na książki, biurka i sprzęt komputerowy).

Całkowity koszt inwestycji: 399 814,84 zł.

Dofinansowanie: 245 787,00 zł.

Środki własne:154 027,84 zł.

 

Projekt złożony w ramach Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

 

9. Projekt pn. „Modernizacja gminnej drogi dojazdowej w miejscowości Wielącza Poduchowna”, dofinansowanie ze środków  Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Droga ta stanowi dojazd do gruntów rolnych oraz gospodarstw domowych w miejscowości Wielącza Poduchowna. Długość modernizowanego odcinka wyniosła 460 m.

Całkowity koszt inwestycji: 226 812,46 zł.

Dofinansowanie: 172 500, 00 zł.

Projekt złożony w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011.

 

 

 

10. Projekt pn. „Przebudowa ciągu drogowego nr 110161 L Michalów – Bodaczów”, wykonanej w ramach Programu Wieloletniego pn: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”.

Inwestycja zrealizowana została przy współudziale Gminy Szczebrzeszyn i Gminy Sułów. Wykonany został ciąg drogowy, składający się z dwóch odcinków pomiędzy miejscowościami Michalów i Bodaczów o łącznej długości 3000 mb.

Całkowita koszt inwestycji: 2 446 083,23 zł.

Dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych: 1 223 041,00 zł

Środki finansowe gminy Szczebrzeszyn – 550 369,00 zł.

Środki finansowe gminy Sułów – 627 673,23 zł.

 

 

Projekt złożony do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie.

 

 

 

11. Projekt pn. „Zabezpieczenie przed erozją – utwardzenie dna wąwozu w ciągu drogi gminnej (ul. Sadowa) w Szczebrzeszynie” z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Warszawie.

Całkowity koszt inwestycji: 180 666,36 zł.

Dofinansowanie: 100 000 zł.

Środki własne: 80 666, 36 zł.

 

Projekt złożony do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie.

 

 

12. Projekt pn. „Adaptacja lokali handlowych na Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną w Szczebrzeszynie wraz z wyposażeniem”

Gmina Szczebrzeszyn złożyła wniosek do Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego Rozwój Infrastruktury i Kultury zadania pn. „Adaptacja lokali handlowych na Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną w Szczebrzeszynie wraz z wyposażeniem”

W ramach zadania zostanie wykonana adaptacja pomieszczeń handlowych na Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną. Wykonane zostaną prace remontowo – budowlane, modernizacja wewnętrzna instalacji wodno – kanalizacyjnej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej oraz wyposażenie technologiczne pomieszczeń biblioteki.

Całkowity koszt inwestycji 1 156 278,00 zł.

Dofinansowanie: 693 767,00 zł.

 

drukuj

Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.