Dzisiaj: 2024-04-18, imieniny: Alicja, Bogusław

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > XIV Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

XIV Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XIV Sesja Rady Miejskiej  w Szczebrzeszynie VI kadencji odbędzie się w dniu 25 listopada 2011 r. o godz. 10:00 (piątek)w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie między sesjami Rady Miejskiej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 5. Interpelacje, zapytania i wnioski.
 6. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za III kwartały 2011r.
 7. Ocena przeprowadzonych inwestycji w 2011r.
 8. Zapoznanie się ze stanem przygotowań Ośrodka Pomocy Społecznej do udzielania pomocy potrzebującym w okresie zimowym.
 9. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) Zmiany uchwały Nr LI/300/2010 w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych,
  b) Uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na rok 2012,
  c) Zmieniająca uchwałę Nr IV/14/2011 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011,
  d) Wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
  e) Wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
  f) Zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków,
  g) Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy i miasta Szczebrzeszyn,
  h) Zmian budżetu na 2011 rok,
 11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
 12. Sprawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady.
 13.  Zamknięcie obrad sesji.

 

drukuj

Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.