Dzisiaj: 2024-06-21, imieniny: Alicja, Alojzy

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > XVII Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

XVII Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XVII Sesja Rady  Miejskiej w Szczebrzeszynie  VI kadencji  odbędzie się w dniu  27 lutego  2012 r. o  godz. 10:00 /poniedziałek/ w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie. 

Proponowany  porządek  obrad:

 1. Otwarcie  sesji i  stwierdzenie  quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z  poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie między sesjami Rady Miejskiej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 5. Interpelacje, zapytania i  wnioski.
 6. Informacja o opiece medycznej nad mieszkańcami gminy Szczebrzeszyn sprawowanej przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie.
 7. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta i gminy Szczebrzeszyn.
 8. Informacja o działalności Miejskiego Domu Kultury w 2011roku – założenia na 2012r.
 9. Problematyka kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Szczebrzeszyn.
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.
 11. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
  b) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012,
  c) zmieniająca uchwałę Nr XIV/97/2011 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na rok 2012,
  d) udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość w związku z udziałem Gminy Szczebrzeszyn w kosztach działalności Izby Wytrzeźwień,
  e) likwidacji zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczebrzeszynie w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
  f) określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Szczebrzeszyn,
  g) zmian budżetu na rok 2012,
 13. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
 14. Sprawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady.
 15. Zamknięcie obrad sesji.

                                                                                 

drukuj

Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.