Dzisiaj: 2024-07-24, imieniny: Kinga, Krystyna

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > Raport końcowy z przeprowadzonych konsultacji społecznych w Gminie Szczebrzeszyn

Raport końcowy z przeprowadzonych konsultacji społecznych w Gminie Szczebrzeszyn

Uchwała Nr XVII/121/2012 r. Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Szczebrzeszyn˝.

Konsultacje społeczne miały na celu zebranie od ich uczestników opinii.

Ustalono, że konsultacje będą prowadzone w formie elektronicznej i papierowej poprzez udostępnienie ankiet konsultacyjnych mieszkańcom Gminy Szczebrzeszyn. Moduły ankietowe zamieszczone zostały na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie: http://www.szczebrzeszyn.pl/

Komórką organizacyjną Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych był Referat Gospodarczy. Na koordynatora wyznaczono referenta ds. promocji gminy.

Wszystkie zarządzenia podano do publicznej wiadomości  poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem  internetowym: http://gmina.szczebrzeszyn.sisco.info/

Czynności konsultacyjne:

W dniach: 15-21 kwietnia 2013r. został umieszczony pierwszy moduł ankietowy  na stronie Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie: http://www.szczebrzeszyn.pl

Ankieta konsultacyjna dotyczyła: Budowy zbiornika wodnego wielozadaniowego ”Brody Małe” na terenie gminy Szczebrzeszyn. Zarządzenie nr.43.

Pytanie: ”Czy jesteś za budową zbiornika wodnego wielozadaniowego „Brody Małe?”

tak- 5%

nie- 2%

nie wiem- 1%

Mieszkańcy mieli możliwość  wypowiedzenia się w formie głosowania, poprzez postawienie znaku „X” w kratce przy wybranej odpowiedzi.

W dniach: 22-28 kwietnia 2013r.został umieszczony drugi moduł ankietowy na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie: http://www.szczebrzeszyn.pl/

Ankieta konsultacyjna dotyczyła: Nabycia terenu „ Zamczyska” oraz rewitalizacji obiektu. Zarządzenie nr.50.

Pytanie: „Czy jesteś za zakupem terenu „Zamczyska?”

tak- 92%

nie- 8%

nie wiem- 5%

drugie pytanie: „Jakie powinno być źródło finansowania zakupu terenu?”

środki z budżetu miasta- 3%

środki pozyskane z funduszy unijnych- 18%

nie wiem- 2%

W dniach: 21-28 maja 2013 r. został umieszczony trzeci moduł ankietowy na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie: http://www.szczebrzeszyn.pl/

Ankieta konsultacyjna dotyczyła: Wyboru artysty na Dożynki  2013r. Zarządzenie nr.65.

Pytanie: „ Czyj występ  chciałaby Pani/chciałby Pan zobaczyć podczas Dożynek 8 września 2013r.? ”

Voyager-74%

Andrzej Rosiewicz-24%

Happy End- 32%

W dniach: 21-28 czerwca 2013r. został umieszczony czwarty moduł ankietowy na stronie Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie: http:// www.szczebrzeszyn.pl/

Ankieta konsultacyjna dotyczyła:  Realizacji inwestycji „Farmy fotowoltaicznej na terenie gminy Szczebrzeszyn. Zarządzenie nr.84.

Pytanie: „ Czy jest Pani/Pan za realizacją inwestycji farmy fotowoltaicznej na terenie gminy Szczebrzeszyn?”

tak- 80%

nie- 14%

nie wiem-6%

drugie pytanie: „ Czy uważa  Pani/Pan, że powinny być wprowadzane w gminie nowe, ekologiczne źródła energii?”

tak- 84%

nie-9%

nie wiem- 7%

trzecie pytanie: „ Jakie powinno być źródło finansowania inwestycji?”

środki pozyskane z funduszy unijnych- 65%

środki od inwestora- 32%

środki z budżetu Miasta- 3%

 

Powyższe wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych zostaną przedłożone Burmistrzowi Gminy Szczebrzeszyn, który w najbliższym czasie  przeanalizuje i podejmie stosowne decyzje w tym zakresie.

 

 

Sprządziła:

Małgorzata Kasprzyk- referent d/s promocji gminy

Szczebrzeszyn dnia 28 czerwca 2013r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj

Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.