Dzisiaj: 2024-06-22, imieniny: Paulina, Tomasz

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > XXXVI Sesja Rady Miejskiej

XXXVI Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VI kadencji odbędzie się w dniu 26 września 2013 r. o godz. 9:00 (czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie między sesjami Rady Miejskiej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 5. Interpelacje, zapytania i wnioski.
 6. Ocena wykonania remontów w szkołach.
 7. Ocena zarządzania usługami komunalnymi w I półroczu 2013r.
 8. Przedłożenie sprawozdania o przeprowadzonych przetargach w I półroczu 2013roku (zbycie nieruchomości, roboty budowlane świadczenie usług).
 9. Zapoznanie się z projektami organizacji życia kulturalno – oświatowego dla mieszkańców gminy w okresie jesienno – zimowym.
 10. Informacja o realizacji budżetu gminy za I półrocze 2013r.
 11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.
 12. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Szczebrzeszyn na rok 2013,
  b) zmiany uchwały Nr IX/61/2011 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
  c) zmian budżetu na rok 2013,
  d) wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
 14. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
 15. Sprawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady.
 16. Zamknięcie obrad sesji.

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

drukuj

Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.