Dzisiaj: 2024-04-15, imieniny: Ludwina, Wacława

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > XXXVII Sesja Rady Miejskiej

XXXVII Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie  VI kadencji odbędzie się w dniu 28 października  2013 r. o godz. 11.00 ( poniedziałek )  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

 

Proponowany  porządek  obrad :

 1. Otwarcie  sesji i  stwierdzenie  quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z  poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie między sesjami Rady Miejskiej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 5. Interpelacje, zapytania i  wnioski.
 6. Informacja o stanie opieki zdrowotnej i bezpieczeństwie publicznym na terenie gminy – potrzeby w tym zakresie.
 7. Określenie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2014 roku – wstępne założenia.
 8. Opieka nad miejscami pamięci narodowej – sprawozdanie.
 9. Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012/2013.
 10. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych Radnych Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie za 2012 rok.
 11. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych  złożonych przez zastępcę burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i  członków organu zarządzających gminną osobą prawną, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza za 2012rok.
 12. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego,

b) zmieniająca  uchwałę Nr XXIX/203/2013  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na rok 2013,

c) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2014 rok,

d) określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta i gminy Szczebrzeszyn,

e) zmieniająca uchwałę Nr XXVI/174/2012  w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Szczebrzeszyn,

f) zmian budżetu na rok 2013,

 1. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
 2. Sprawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady.
 3. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej

w Szczebrzeszynie

drukuj

Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.