Dzisiaj: 2024-07-12, imieniny: Jan, Brunon

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > Zaproszenie na XXXVIII Sesję Rady Miejskiej

Zaproszenie na XXXVIII Sesję Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VI kadencji odbędzie się w dniu 25 listopada 2013 r. o godz. 11.00 (poniedziałek)  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

 

Proponowany  porządek  obrad :

 1. Otwarcie  sesji i  stwierdzenie  quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z  poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie między sesjami Rady Miejskiej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 5. Interpelacje, zapytania i  wnioski.
 6. Ocena przeprowadzonych inwestycji w 2013 roku.
 7. Zapoznanie się ze stanem przygotowań Ośrodka Pomocy Społecznej do udzielania pomocy potrzebującym w okresie zimowym.
 8. Określenie propozycji cen za świadczenie usług komunalnych.
 9. Założenia do projektu budżetu gminy na 2014 rok.
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.
 11. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na rok 2014,

b) źródeł dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych,

c) ustalenia trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,

d) zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miasta i Gminy Szczebrzeszyn,

e) przedłużenia czasu obowiązywania taryf za dostarczanie wody i taryf za odprowadzanie ścieków,

f) zmian budżetu na rok 2013,

 1. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
 2. Sprawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady.
 3. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej

w Szczebrzeszynie 

drukuj

Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.