Dzisiaj: 2024-04-25, imieniny: Mark, Jarosław

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > XLI Sesja Rady Miejskiej

XLI Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XLI Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VI kadencji odbędzie się w dniu 27 lutego 2014 r. o godz. 10:00 (czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie. 

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie między sesjami Rady Miejskiej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 5. Interpelacje, zapytania i wnioski.
 6. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Szczebrzeszyn.
 7. Informacja o działalności Miejskiego Domu Kultury w 2013r. – założenia na 2014r.
 8. Problematyka kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Szczebrzeszyn.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.
 10. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zatwierdzenia do realizacji projektu nr POKL.09.01.02-06-323/13 pt. „Uczeń – twórcą przyszłości” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
  b) zmiany uchwały Nr XXII/145/2012 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobów ich przyznawania,
  c) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014,
  d) udzielenia dotacji parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Szczebrzeszynie na prace konserwatorskie przy kościele Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Szczebrzeszynie wpisanym do rejestru zabytków,
  e) zmian budżetu na rok 2014,
  f) udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość w związku z udziałem Gminy Szczebrzeszyn w kosztach działalności Izby Wytrzeźwień,
 12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
 13. Sprawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady.
 14. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

drukuj

Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.