Dzisiaj: 2024-04-22, imieniny: Kazimierz, Łukasz

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > XLII Sesja Rady Miejskiej

XLII Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XLII Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VI kadencji odbędzie się w dniu 31 marca 2014 r. o godz. 10:00 (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie między sesjami Rady Miejskiej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 5. Interpelacje, zapytania i wnioski.
 6. Ocena realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2013 – zasadność wydatkowanych środków.
 7. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2013 rok.
 8. Perspektywy rozwoju drobnej przedsiębiorczości na terenie miasta i gminy Szczebrzeszyn. Informacja na temat ewidencji działalności gospodarczej.
 9. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego za rok 2013.
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.
 11. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Szczebrzeszyn na rok 2014,
  b) utworzenia obwodu głosowania w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie,
  c) utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej „Pod Modrzewiami” w Szczebrzeszynie,
  d) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
  e) funduszu sołeckiego,
  f) zmian budżetu na rok 2014,
  g) wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
 13. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
 14. Sprawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady.
 15. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

drukuj

Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.