Dzisiaj: 2024-04-16, imieniny: Cecylian, Bernadeta

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > XLIX Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

XLIX Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XLIX Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VI kadencji odbędzie się w dniu 29 października 2014 r. o godz. 12.00 (środa) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie między sesjami Rady Miejskiej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 5. Interpelacje, zapytania i wnioski.
 6. Informacja o stanie opieki zdrowotnej i bezpieczeństwie publicznym – potrzeby w tym zakresie.
 7. Określenie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015r. – wstępne założenia.
 8. Opieka nad miejscami pamięci narodowej – sprawozdanie.
 9. Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2013/2014.
 10. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych Radnych Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie oraz pracowników zobowiązanych do ich złożenia za 2013r.
 11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.
 12. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego,
  b) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków,
  c) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2015 rok,
  d) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2015,
  e) zmieniająca uchwałę nr VI/34/11 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
  f) uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na rok 2015,
  g) zmiany uchwały nr XLI/285/2014 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014,
  h) udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość w związku z udziałem Gminy Szczebrzeszyn w kosztach działalności Izby Wytrzeźwień,
  i) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok,
  j) wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 14. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
 15. Sprawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady.
 16. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

drukuj

Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.