Dzisiaj: 2024-07-24, imieniny: Kinga, Krystyna

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > Zaproszenie do zgłaszania propozycji do Programu współpracy na rok 2016

Zaproszenie do zgłaszania propozycji do Programu współpracy na rok 2016

Burmistrz Szczebrzeszyna, informuje, że rozpoczęte zostały prace nad opracowaniem Programu współpracy Gminy Szczebrzeszyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2016.
Zaprasza się organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału we współtworzeniu najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Gminy Szczebrzeszyn 
z sektorem pozarządowym w kolejnym roku.
Konsultacje społeczne przeprowadza się w formie umieszczenia projektu uchwały Programu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.szczebrzeszyn.pl, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego 
w Szczebrzeszynie, Plac Kościuszki 1. Uwagi można składać na formularzu konsultacji programu rocznego w formie pisemnych opinii, uwag i wniosków zgłaszanych dwojako:
• w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Szczebrzeszynie, Plac Kościuszki 1, 
22-460 Szczebrzeszyn,
• za pomocą poczty elektronicznej na adres: jtyszko@szczebrzeszyn.pl
W terminie do 27.10.2015 r decydująca jest data wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego.
Zapraszamy do czynnego udziału w konsultacjach.

drukuj


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.