Dzisiaj: 2024-05-19, imieniny: Piotr, Iwa

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > XIII Sesja Rady Miejskiej

XIII Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XIII Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VII kadencji odbędzie się w dniu 27 listopada 2015 r. (piątek) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie  między sesjami Rady Miejskiej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 5. Interpelacje, zapytania i wnioski.
 6. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za III kwartały 2015r.
 7. Ocena przeprowadzonych inwestycji w 2015r.
 8. Zapoznanie się ze stanem przygotowań Ośrodka Pomocy Społecznej do udzielania pomocy osobom potrzebującym w okresie zimowym.
 9. Określenie propozycji cen za świadczenie usług komunalnych.
 10. Założenia do projektu budżetu gminy na 2016 rok.
 11. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) uchwalenia zmieniająca uchwałę nr VIII/47/2015 z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmian nazw ulic,
  b) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
  c) zmiany uchwały nr IV/16/2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015,
  d) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków,
  e) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
  f) przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Szczebrzeszyn na lata 2016-2022,
  g) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,
  h) wyboru metod ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  i) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
  j) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
  k) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości,
  l) wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
  m) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
 13. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
 14. Sprawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady.
 15. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Szczebrzeszynie

drukuj


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.