Dzisiaj: 2024-04-18, imieniny: Alicja, Bogusław

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > „Pływać każdy może”

„Pływać każdy może”

SZANOWNI RODZICE UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W SZCZEBRZESZYNIE

Uprzejmie informujemy, że Gmina Szczebrzeszyn ogłasza rekrutację na naukę pływania w ramach realizacji Rządowego Projektu powszechnej nauki pływania pt. „Pływać każdy może”. Nauka pływania dla dzieci klas I-III szkół podstawowych jest bezpłatna. Zadanie finansowane jest ze środków gminy Szczebrzeszyn oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Zajęcia nauki pływania dla uczniów klas I – III ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczebrzeszynie będą odbywały się w dwóch etapach:

I etap ( 30 uczestników ) planowany termin zajęcia rozpoczęcia zajęć 20 lutego 2016 r. i będą trwały przez 10 kolejnych tygodni (harmonogram w załączeniu)

II etap ( 15 uczestników ) planowany termin rozpoczęcia zajęć 10 września 2016r. i będą trwały przez 10 kolejnych tygodni.

 

ZASADY REKRUTACJI.

O zakwalifikowaniu się do poszczególnych etapów będzie decydowała liczba otrzymanych przez ucznia punktów preferencyjnych. Rekrutacja odbywać się będzie w sposób ciągły, aż do zakwalifikowania wymaganej liczby osób określonej warunkami projektu.

W przypadku braku zrekrutowania do projektu odpowiedniej liczby uczestników zajęć nastąpi przedłużenie procesu rekrutacji do osiągnięcia odpowiedniej liczby chętnych, w terminie wyznaczonym przez Organizatora – Gminę Szczebrzeszyn.

Rekrutacja jest prowadzona z uwzględnieniem równego dostępu uczniów obu płci oraz uczniów niepełnosprawnych oraz limitu grup.

W procesie rekrutacji Komisja Rekrutacyjna będzie kierować się poniższymi kryteriami:

 • 4 pkt rekrutacyjne – dla uczniów klas I-III, którzy nie uczestniczyli w zajęciach nauki pływania
  w ramach poprzednich edycji programu „Umiem pływać”,
 • 3 pkt rekrutacyjne – dla uczniów urodzonych w drugiej połowie 2008 r. ( kryterium to będzie stosowane tylko podczas rekrutacji do I etapu).
 • 2 pkt rekrutacyjne otrzymają uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego / orzeczenie o niepełnosprawności,
 • 2 pkt rekrutacyjne otrzymają uczniowie pochodzący z rodzin objętych nadzorem kuratora, wsparciem asystenta rodziny lub wsparciem Ośrodka Pomocy społecznej na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej,
 • 1 pkt uczniowie pochodzący z rodzin wielodzietnych.

Po zakończeniu procesu rekrutacji Komisja rekrutacyjna przedstawi oddzielne listy dzieci zakwalifikowanych do I i II etapu oraz listy rezerwowe.

ZASADY ORGANIZACJI ZAJĘĆ.

Zajęcia nauki pływania realizowane będą na Krytej Pływalni OSIR w Zamościu przy ul. Zamoyskiego 62 a, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Kurs nauki pływania przeprowadzi dwóch wykwalifikowanych instruktorów. Transport zapewni Gmina Szczebrzeszyn. Odjazdy oraz przyjazdy będą się odbywały pod budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 1. Każdy uczestnik weźmie udział w kursie obejmującym 20 godzin (10 dwu godzinnych wyjazdów, w soboty )

Zainteresowanych rodziców zapraszamy do złożenia deklaracji uczestnictwa dziecka w nauce pływania w terminie do 9 lutego 2016 r.

Deklaracje należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie pok. Nr 12

Regulamin uczestnictwa oraz niezbędne formularze są do pobrania w sekretariacie Szkoły.


 

Regulamin zajęć nauki pływania dla dzieci klas I-III uczęszczających do szkół podstawowych na terenie gminy Szczebrzeszyn w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach projektu powszechnej nauki pływania -“Umiem pływać II”.

Organizatorem zajęć jest Gmina Szczebrzeszyn, z siedzibą Szczebrzeszyn, Pl. T. Kościuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyn, tel. 84 6821 095.

1. Zakładane cele

 1. Nabycie przez dzieci szkół podstawowych z terenu gminy Szczebrzeszyn podstawowych umiejętności pływania,
 2. Upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci,
 3. Profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy
 4. Zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych.

2. Warunki uczestnictwa

 1. W zajęciach mogą brać udział zainteresowani uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczebrzeszynie, którzy dotychczas nie uczestniczyli w zajęciach nauki pływania w ramach programu
  „Umiem pływać”.
 2. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest złożenie podpisanego przez rodzica / prawnego opiekuna:
  a) Zgłoszenia,
  b) Deklaracji uczestnictwa,
  c) Oświadczenia zapoznania się i przyjęcia Regulaminu uczestnictwa w projekcie „ Umiem pływać”
  d) Oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  e) Zaświadczenia lekarskiego / oświadczenia rodzica o braku przeciwskazań do uprawiania danego sportu (pływania).

3. Zasady rekrutacji

 1. Rekrutacja uczestników/ uczestniczek projektu odbywa się w sposób ciągły od dnia 18 stycznia 2016r. aż do zakwalifikowania wymaganej liczby osób określonej warunkami projektu.
 2. W przypadku braku zrekrutowania do projektu odpowiedniej liczby uczestników zajęć nastąpi przedłużenie procesu rekrutacji do osiągnięcia odpowiedniej liczby chętnych, w terminie wyznaczonym przez Organizatora.
 3. Rekrutacja jest prowadzona z uwzględnieniem równego dostępu uczniów obu płci oraz uczniów niepełnosprawnych oraz limitu grup.
 4. W procesie rekrutacji Komisja Rekrutacyjna będzie kierować się poniższymi kryteriami:
  a) Uczniowie klas II i III, którzy nie uczestniczyli w zajęciach nauki pływania w ramach poprzednich edycji programu „ Umiem pływać” – 4 pkt. preferencyjne.
  b) Uczniowie / uczennice urodzeni w drugiej połowie 2008r. – 3 pkt. preferencyjne. Kryterium to będzie stosowane tylko podczas rekrutacji na zajęcia realizowane w okresie styczeń – czerwiec 2016r.
  c) Uczniowie klas I-III szkół podstawowych posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego/ orzeczenie o niepełnosprawności – 2 pkt. preferencyjne.
  d) Uczniowie / uczennice pochodzący z rodzin objętych nadzorem kuratora, wsparciem asystenta rodziny lub wsparciem Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej – 2 pkt. preferencyjne,
  e) Uczniowie / uczennice pochodzący z rodzin wielodzietnych – 1 pkt. preferencyjny,
  f) Kolejność zgłoszeń
 5. Komisja rekrutacyjna sprawdza kompletność złożonych wniosków, przeprowadza ich analizę i tworzy listę uczniów zakwalifikowanych i listę rezerwową.
 6. Decyzje Komisji Rekrutacyjnej są ostateczne i nie podlegają zmianie.
 7. W przypadku rezygnacji z zajęć przez uczestnika w trakcie pierwszych lub drugich zajęć do uczestnictwa w zajęciach kwalifikuje się kolejnego ucznia z listy rezerwowej.

4. Zasady organizacji zajęć.

 1. Zajęcia w ramach projektu będą realizowane na krytej Pływalni OSIR w Zamościu w okresie od 18 stycznia do czerwca 2016r. i od września do 10 grudnia 2016r.
 2. Zajęcia będą odbywały się w grupach liczących maksymalnie 15 osób, zgodnie z harmonogramem zajęć, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć przed ich rozpoczęciem, o czym poinformuje uczestników projektu.
 3. Transport uczestników z opiekunem i wolontariuszami na miejsce zajęć następuje środkami transportu wyznaczonymi przez Organizatora zajęć.
 4. Opóźnienie uczestnika zajęć na zbiórce przez godziną wyjazdu powyżej 10 minut skutkuje nie uczestnictwem ucznia w danym dniu w zajęciach.
 5. Rodzic / opiekun prawny zobowiązany jest do powiadomienia organizatora zajęć (opiekuna grupy) o rezygnacji z zajęć lub nieobecności ucznia w danym dniu – co najmniej 1 dzień przed wyznaczonym terminem zajęć.
 6. Zasady korzystania przez uczestników zajęć z basenu zawarte są w regulaminie Pływalni.
 7. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do wykonywania wszelkich wynikających z programu zajęć poleceń opiekuna grupy i instruktora.
 8. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zachowania odpowiednich wymogów bezpieczeństwa, w tym do posiadania właściwego stroju i obuwia na basenie.

5. Prawa i obowiązki uczestników projektu.

 1. Każdy uczestnik projektu zobowiązany jest do:
  a) Aktywnego uczestnictwa we wszystkich zajęciach prowadzonych w ramach projektu,
  b) Przestrzegania regulaminu pływalni, w tym zasad higieny obowiązujących na pływalni.
 2. Za bezpieczeństwa uczestników w drodze do szkoły i w drodze powrotnej do domu odpowiedzialność ponoszą rodzice dziecka
 3. Nieobecność na zajęciach musi być usprawiedliwiona dostarczeniem zwolnienia lekarskiego lub złożeniem pisemnego oświadczenia o przyczynach nieobecności podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego.
 4. Z przyczyn organizacyjnych niemożliwe jest odpracowanie nieobecności na zajęciach.
 5. Nieprzestrzeganie regulaminu może spowodować odsunięciem ucznia od zajęć.
 6. Zajęcia dokumentowane są w dziennikach zajęć.
 7. Rodzic/ prawny opiekun ma prawo być poinformowany o postępach dziecka a także korzystać z porad instruktorów.

Harmonogram wyjazdów dla I etapu.

 1. wyjazd – 20 lutego 2016 r.
 2. wyjazd – 27 lutego 2016 r.
 3. wyjazd – 05 marca 2016 r.
 4. wyjazd – 12 marca 2016 r.
 5. wyjazd – 19 marca 2016 r.
 6. wyjazd – 02 kwietnia 2016 r.
 7. wyjazd – 09 kwietnia 2016 r.
 8. wyjazd –16 kwietnia 2016 r.
 9. wyjazd – 23 kwietnia 2016 r.
 10. wyjazd – 07 maja 2016 r.
drukuj

Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.