Dzisiaj: 2024-04-16, imieniny: Cecylian, Bernadeta

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE PROGRAM RODZINA 500 PLUS

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE PROGRAM RODZINA 500 PLUS

W związku z wejściem  w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r. Ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, od tego dnia w Urzędzie Miejskim w  Szczebrzeszynie (SEKRETARIAT p. nr 12), Plac T. Kościuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyn w godz. od 7:30 do 15:30 wydawane i przyjmowane będą wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500 plus).

KOMU PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500 zł NA DZIECKO

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu dziecka, do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Do świadczenia uprawniona jest rodzina bez względu na stan cywilny rodziców (rodzice w związku małżeńskim, rodziny niepełne, rodzice w związkach nieformalnych). W przypadku rodziców rozwiedzionych  świadczenie przysługuje rodzicowi, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeżeli rodzice są rozwiedzeni, żyją w separacji lub w rozłączeniu i zgodnie z orzeczeniem sądu  sprawują nad dzieckiem opiekę naprzemienną, wówczas o świadczenie może ubiegać się każde z rodziców proporcjonalnie do wymiaru sprawowanej opieki.

Dodatkowe wsparcie w kwocie 500 zł w formie dodatku wychowawczego przysługuje także rodzinom zastępczym, rodzinnym domom dziecka oraz placówkom opiekuńczo-wychowawczym typu rodzinnego trybie w odrębnym, określonym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze.

Jeżeli osoba złoży wniosek w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 1 lipca 2016 r. to prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane od dnia 1 kwietnia 2016 r. Rozpatrzenie przez organ właściwy wniosku złożonego  w w/w terminie (tj. ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia wychowawczego) nastąpi w terminie do trzech miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

W przypadku złożenia wniosku po upływie 1 lipca 2016 r. prawo do świadczenia zostanie przyznane począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Ważne: Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego rozpoczyna się 1 kwietnia 2016 r. i kończy się dnia 30 września 2017 r. W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na pierwszy okres, rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego jest rok kalendarzowy 2014.

Prawo do świadczenia na pierwsze lub jedyne dziecko ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodzinny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty:

 • 800 zł
 •  1200 zł- Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne

Zgodnie z w/w ustawą pierwsze dziecko oznacza to jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia.

W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze lub jedyne dziecko do wniosku należy dołączyć:

 • oświadczenie każdego członka rodziny dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody, podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 • oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
 • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni za2014 r.
 • w przypadku utraty lub uzyskania dochodu dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz wysokość utraconego lub uzyskanego dochodu.
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka- w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko.
 • inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

W przypadku ubiegania się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci nie ma konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej.

Do wniosku należy dołączyć:

 • odpis prawomocnego orzeczenia sadu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka- w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko.
 • inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

Wnioski i załączniki do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego mogą być składane droga elektroniczną przede wszystkim za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego  do spraw rodziny (czyli przy pomocy Platformy Informacyjno-Usługowej CZIZS Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na stronie www.empatia.mpips.gov.pl/, czyli za pośrednictwem  tzw. emp@tii)

Ponadto ustawa przewiduje również całkowicie nowe rozwiązanie, zgodnie z którym wnioski mogą być składane także za pomocą systemu teleinformatycznego:

 • Udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych ( czyli przy pomocy Platformy usług Elektronicznych – PUE),
 • Banków krajowych świadczących usługi droga elektroniczną,
 • Innego systemu wskazanego w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny.
 • Wnioski dostępne są na stronie internetowej www.mpips.gov.pl   – wzór wniosku o świadczenie wychowawcze

Wszelkie informacje udzielane są pod numerem telefonu: 84 6821095

drukuj

Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.