Dzisiaj: 2024-06-17, imieniny: Albert, Ignacy

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > XIX Sesja Rady Miejskiej

XIX Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XIX Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VII kadencji odbędzie się w dniu 30 maja 2016 r. (poniedziałek) o godz. 12.00  w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Proponowany  porządek  obrad:

 1. Otwarcie  sesji i  stwierdzenie  quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie  między sesjami Rady Miejskiej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 5. Interpelacje, zapytania i  wnioski.
 6. Plany remontowe placówek oświatowych na terenie gminy Szczebrzeszyn.
 7. Informacja o stanie bezrobocia na terenie gminy Szczebrzeszyn – planowane prace interwencyjne.
 8. Ocena stanu estetycznego i utrzymanie czystości w gminie.
 9. Informacja o działalności Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
 10. Wypracowanie opinii na temat wykonania budżetu gminy i miasta za rok 2015 – absolutorium dla Burmistrza Szczebrzeszyna.
 11. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 12. Podjęcie uchwał  w sprawie:
  a) udzielenia pomocy finansowej Gminie Sułów w związku z udziałem Gminy Szczebrzeszyn w kosztach działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rozłopach,
  b) udzielenia pomocy finansowej Gminie Zwierzyniec w związku z udziałem Gminy Szczebrzeszyn w kosztach działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zwierzyńcu,
  c) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
  d)uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie  gminy Szczebrzeszyn”,
  e) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania  odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
  f) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Szczebrzeszyna z wykonania budżetu za 2015r.,
  g) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Szczebrzeszyna z tytułu wykonania budżetu za 2015r.,
  h) wprowadzenia zmian w uchwale  budżetowej na 2016 rok,
 13. Odpowiedzi na interpelacje,  zapytania i wnioski.
 14. Sprawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady.
 15. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie.

drukuj


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.