Dzisiaj: 2024-04-23, imieniny: Jerzy, Wojciech, Idzi

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > XXV Sesja Rady Miejskiej

XXV Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XXV Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VII kadencji odbędzie się w dniu 29 listopada 2016 r. (wtorek) o godz. 11.00  w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Proponowany  porządek  obrad:

 1. Otwarcie  sesji i  stwierdzenie  quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie  między sesjami Rady Miejskiej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 5. Interpelacje, zapytania i  wnioski.
 6. Ocena przeprowadzonych inwestycji w 2016r.
 7. Zapoznanie się ze stanem przygotowań Ośrodka Pomocy Społecznej do udzielania pomocy potrzebującym w okresie zimowym.
 8. Określenie propozycji cen za świadczenie usług komunalnych.
 9. Założenia do projektu budżetu gminy na 2017 rok.
 10. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 11. Podjęcie uchwał  w sprawie:
  a) przedłużenia czasu obowiązywania taryf za dostarczanie wody i taryf za odprowadzanie ścieków,
  b) wyrażenia zgody na  wydzierżawienie nieruchomości,
  c) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,
  d) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,
  e) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,
  f) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,
  g) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,
  h) przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Szczebrzeszyn zbiornik wodny „Brody Małe” z terenami otaczającymi,
  i) uzgodnienia  projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie Szczebrzeszyńskiego  Parku Krajobrazowego,
  j) wprowadzenia zmian w uchwale  budżetowej na 2016 rok,
  k) wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
 12. Odpowiedzi na interpelacje,  zapytania i wnioski.
 13. Sprawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady.
 14. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej w Szczebrzeszynie

drukuj


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.