Dzisiaj: 2024-04-16, imieniny: Cecylian, Bernadeta

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > XXXIV Sesja Rady Miejskiej

XXXIV Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VII kadencji odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2017 r. (środa) o godz. 9.00  w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Proponowany  porządek  obrad:

 1. Otwarcie  sesji i  stwierdzenie  quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie  między sesjami Rady Miejskiej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 5. Interpelacje, zapytania i  wnioski.
 6. Ocena stopnia przygotowania placówek oświatowych do pracy w roku szkolnym 2017/2018.
 7. Ocena przebiegu inwestycji w gminie – określenie źródeł ich finansowania.
 8. Analiza informacji o funkcjonowaniu Stowarzyszeń do których przynależy gmina Szczebrzeszyn.
 9. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 10. Podjęcie uchwał  w sprawie:
  a) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
  b) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
  c) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
  d) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
  e) zatwierdzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn na lata 2016 -2023,
  f) udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej,
  g) zmiany uchwały nr XXVIII/193/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017,
  h) wprowadzenia zmian w uchwale  budżetowej na 2017 rok,
 11. Odpowiedzi na interpelacje,  zapytania i wnioski.
 12. Sprawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady.
 13. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

drukuj


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.