Dzisiaj: 2024-07-12, imieniny: Jan, Brunon

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > Zaproszenie na XXXVII Sesję Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

Zaproszenie na XXXVII Sesję Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VII kadencji odbędzie się w dniu 29 listopada 2017 r. (środa) o godz. 10.00  w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

 

Proponowany  porządek  obrad :

 1. Otwarcie  sesji i  stwierdzenie  quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie  między sesjami Rady Miejskiej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 5. Interpelacje, zapytania i  wnioski.
 6. Ocena przeprowadzonych inwestycji w 2017 roku.
 7. Zapoznanie się ze stanem przygotowań Ośrodka Pomocy Społecznej do udzielania pomocy potrzebującym w okresie zimowym.
 8. Przedstawienie wstępnych założeń do projektu budżetu gminy na 2018 rok.
 9. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 10. Podjęcie uchwał  w sprawie:
 1. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
 2. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,
 3. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczebrzeszynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczebrzeszynie,
 4. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Marii Konopnickiej w Bodaczowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Bodaczowie,
 5. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Wielączy w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Wielączy,
 6. uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na rok 2018,
 7. zatwierdzenia taryf za dostarczanie wody i taryf za odprowadzanie ścieków,
 8. wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok,
 9. zmiany uchwały Nr XXX/209/2017 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie o udzielenie pomocy finansowej Gminie Sułów w związku z udziałem Gminy Szczebrzeszyn w kosztach działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rozłopach,
 10. zmiany uchwały Nr XXXV/243/2017 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczebrzeszynie do prowadzenia postępowań dotyczących świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom,
 11. zmiany uchwały Nr XXVIII/193/2017 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017.

11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.

12. Sprawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady.

13. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej

w Szczebrzeszynie

drukuj

Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.