Dzisiaj: 2024-05-23, imieniny: Emilia, Iwona

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > Informacja Nr 180.2017 Burmistrza  Szczebrzeszyna dla mieszkańców Szczebrzeszyna w związku ze zmianą nazwy ul. XXX-lecia PRL  w Szczebrzeszynie.

Informacja Nr 180.2017 Burmistrza  Szczebrzeszyna dla mieszkańców Szczebrzeszyna w związku ze zmianą nazwy ul. XXX-lecia PRL  w Szczebrzeszynie.

W związku z Uchwałą  Nr XXXIII/226/2017 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 25 lipca 2017roku w sprawie zmiany nazwy ulicy XXX-lecia PRL na ulicę Szkolną w Szczebrzeszynie.

Uchwała weszła w życie  8 września 2017r.

Zmiana  nazwy ulicy jest wynikiem wprowadzenia w życie ustawy z dnia   1 kwietnia  2016r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016r. poz.744).

 

1.Informacje ogólne :

 • pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach ewidencyjnych i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej  na podstawie ustawy są wolne od opłat ;
 • zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową ( dowody osobiste i prawa jazdy zachowują ważność, a ich wymiana nie jest wymagana przed końcem terminu ważności dokumentu);

2. Ujawnienie w księdze wieczystej

 • celem dokonania w księdze wieczystej należy  złożyć w Sądzie Rejonowym  w Zamościu  VI Wydział Ksiąg Wieczystych ul. Akademicka 1 ,,Wniosek o wpis w księdze wieczystej’’
 • w treści żądania należy wpisać, iż zmiana oznaczenia nieruchomości następuje w związku z Uchwałą  Nr XXXIII/226/2017 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia  25 lipca 2017 roku
 • do wniosku o dokonanie zmian w księdze wieczystej prowadzonej dla wyodrębnionego lokalu mieszkalnego, nie jest wymagane złożenie dodatkowych dokumentów
 • do wniosku o dokonanie zmian w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości zabudowanej budynkiem ,konieczne jest pobranie w Starostwie Powiatowym w Zamościu  ul. Przemysłowa 4 – wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków, który należy dołączyć do wniosku,
 • obowiązek złożenia wniosku o dokonanie wpisu do ksiąg wieczystych ciąży na właścicielu nieruchomości. Wniosek jest wolny od opłat.

3.Urzad Skarbowy :

 • osoby fizyczne mogą wypełnić wniosek i złożyć formularz ZAP-3 lub zgłosić aktualizację danych adresowych w 2018  przy składaniu zeznania podatkowego za rok 2017.
  Druk ZAP -3 można pobrać i złożyć w formie papierowej  w Urzędzie Skarbowym w Zamościu ul. Kilińskiego 82

 4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)

 • osoby pobierające świadczenia powinny zgłosić zmianę danych adresowych poprzez wypełnienie i złożenie wniosku o zmianę danych osoby zamieszkałej w Polsce tj. formularz WZD – 01.
  Formularz należy pobrać  i złożyć w formie papierowej w ZUS Biłgoraj ul. Tadeusza Kościuszki 103 lub  ZUS Zamość ul. Kiepury 2

5. Centralna Ewidencja i Informacja  o Działalności Gospodarczej (CEDIG)

 • osoby prowadzące  działalność gospodarczą powinny złożyć w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie wniosek CEIDG-1. Wniosek  można złożyć przez Internet lub dostarczyć do urzędu w wersji papierowej. Po złożeniu wniosku dane dotyczące zmiany adresu zostaną przekazane do ZUSU/KRUSU, Urzędu Skarbowego oraz Urzędu Statystycznego.

6. Sprawy meldunkowe :

 • zmiana adresów w związku ze zmiana nazwy ulicy dokonywana jest bezpłatnie. nie ma konieczności składania wniosku. Zmiany dokonywane są z urzędu.
 • nie ma obowiązku wymiany dowodów osobistych natomiast osoby, które zechcą wymienić dowód osobisty powinny złożyć stosowny wniosek w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie  Plac Tadeusza Kościuszki 1. Wymiana dowodu osobistego jest bezpłatna.
 • W przypadku, gdy wymagane jest przedłożenie zaświadczenia o aktualnym adresie zameldowania w związku ze zmianą  nazwy ulicy  należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie stosowny wniosek o wydanie zaświadczenia.

7. Deklaracje w sprawie gospodarowania odpadami :

 • Nie ma konieczności składania  zmiany deklaracji w sprawie  gospodarowania odpadami zarówno przez mieszkańców jak i  zarządców nieruchomości. Zmiany dokonane  zostaną z urzędu.

8. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości :

 • nie ma konieczności składania informacji w sprawie podatku od nieruchomości celem aktualizacji danych adresowych.  Zmiany dokonane są z urzędu.

9.   Banki, dostawcy energii  elektrycznej, dostawcy gazu, usług telekomunikacyjnych, telewizyjnych  i internetowych, agencje ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne, zakłady pracy przychodnie  lekarskie i inne instytucje  należy  powiadomić o zmianie adresu i złożenie oświadczenia  w formie pisemnej lub   zaświadczenia  o zmianie nazwy ulicy wydanego przez Urząd Miejski w Szczebrzeszynie  Referat Gospodarki Mieniem.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zmianie nazwy ulicy.

10. Wymiana tabliczek z nazwa  ulicy:

 • za wymianę  tablic z nazwami ulic odpowiada Urząd Miejski w Szczebrzeszynie

Urząd Miejski w Szczebrzeszynie  powiadomił  o zmianie nazwy ulicy następujące instytucje :

 • Urząd Skarbowy w Zamościu  ul. Kilińskiego 82
 • Urząd Statystyczny w Lublinie Oddział w Zamościu  ul. Podgroble 1
 • Starostwo Powiatowe w Zamościu  ul. Przemysłowa 4
 • PGE Dystrybucja S,A Oddział w Zamościu  ul. Koźmiana 1
 • PGE Dystrybucja S.A  Odział z Zamościu RE ul. Karola Namysłowskiego 4
 • ZUS Oddział   w Biłgoraju ul. Tadeusza Kościuszki 103
 • Inspektorat ZUS Zamość ul. Kiepury 2
 • KRUS  Biłgoraj ul. Włosiankarska 5
 • KRUS  Placówka Terenowa w Zamościu ul. Gminna 45
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa w Szczebrzeszynie
 • Wspólnota Mieszkaniowa w Szczebrzeszynie
 • Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa
 • SAMBUD Sp.j ul. Zamojska 27 Szczebrzeszyn
 • Prywatna Apteka w Szczebrzeszynie  Roman Chmiel
 • Piekarnia DABO S.A  Dereń Dariusz, Dereń Bogusław
 • Zakład Gospodarki Komunalnej  w Szczebrzeszynie  Sp.z.oo ul. Gorajska 51
 • PGNiG Obrót Detaliczny sp.z.o.o Region Karpacki Tarnów ul.Wita Stwosza 7

 

 /- /  Marian Mazur
Burmistrz Szczebrzeszyna

drukuj

Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.