Dzisiaj: 2024-07-12, imieniny: Jan, Brunon

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > XLI Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

XLI Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XLI Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VII kadencji odbędzie się w dniu 26 marca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 11.00  w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.


Proponowany  porządek  obrad :

 1. Otwarcie  sesji i  stwierdzenie  quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie  między sesjami Rady Miejskiej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 5. Interpelacje, zapytania i  wnioski.
 6. Ocena realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2017 – zasadność wydatkowanych środków.
 7. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017 rok.
 8. Perspektywy rozwoju drobnej przedsiębiorczości na terenie miasta i gminy Szczebrzeszyn. Informacja na temat ewidencji działalności gospodarczej.
 9. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 10. Podjęcie uchwał  w sprawie:
 1. przyjęcia programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Szczebrzeszyn na lata 2018 – 2022,
 2. ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Szczebrzeszyn,
 3. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Szczebrzeszyn na rok 2018,
 4. podziału Miasta i Gminy Szczebrzeszyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
 5. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,
 6. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia,
 7. wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.

11. Odpowiedzi na interpelacje,  zapytania i wnioski.

12. Sprawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady.

13. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej

 

w Szczebrzeszynie

 

drukuj

Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.