Dzisiaj: 2024-06-17, imieniny: Albert, Ignacy

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Projekty UE > Projekt „Rozwój kompetencji uczniów z gminy Szczebrzeszyn”

Projekt „Rozwój kompetencji uczniów z gminy Szczebrzeszyn”

Projekt „Rozwój kompetencji uczniów z gminy Szczebrzeszyn” – to przedsięwzięcie, w ramach którego ponad 300. uczniów klas I-VII uczestniczy w dodatkowych zajęciach z matematyki, języka angielskiego, przyrody, biologii, chemii i informatyki, a nasza szkoła wyposażona została w  pracownię przyrodniczą, laptopy, tablice interaktywne oraz pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji poszczególnych zajęć.

Program zajęć dostosowany został do potrzeb każdego ucznia, umożliwiając mu rozwijanie pasji i zainteresowań  – język angielski, matematyka, przyroda, chemia, biologia oraz wyrównanie szans edukacyjnych – język angielki i matematyka. 

Zajęcia rozwijające i wyrównawcze z języka angielskiego stwarzają możliwość rozwijania kompetencji oraz zainteresowań językowych, poznawanie kultury i zwyczajów krajów anglojęzycznych, a także utrwalanie i usystematyzowanie wiadomości z języka angielskiego przewidzianych do realizacji w szkole podstawowej. Wśród metod stosowanych na zajęciach językowych znalazły się m.in.: metoda komunikacyjna, audio-wizualna, audiolingwalna oraz TPR – reagowania całym ciałem. Podczas zajęć uczniowie doskonalą sprawności językowe poprzez różnorodne ćwiczenia z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych ze środków  przeznaczonych na realizację projektu – tablicy interaktywnej, laptopów, płyt DVD i CD, gier, klocków, plakatów, pacynek, kart pracy, słowników dwujęzycznych, artykułów, readersów oraz flashcards i story cards.   Zarówno różnicowanie metod i technik pracy, jak również stosowanie ciekawych materiałów  dydaktycznych czyni proces uczenia się języka angielskiego bardziej efektywnym. 

W zajęciach rozwijających i wyrównawczych z języka angielskiego  biorą udział uczniowie klas I –VII. 

Zajęcia rozwijające z matematyki mają na celu rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań matematycznych; wyrobienie nawyku obserwacji, eksperymentowania, samodzielnego poszukiwania oraz zdobywania informacji; doskonalenie zdobytych umiejętności w rozwiązywaniu problemów matematycznych i nabywanie nowych umiejętności; przyswojenie podstawowych pojęć i umiejętności matematycznych znajdujących zastosowanie w najprostszych sytuacjach praktycznych. Zastosowanie metod i form pracy takich jak: pogadanka, wykład, praca z tekstem, pokaz, film, animacja komputerowa, wykonywanie zadań w grupach, zawody matematyczne, gry dydaktyczne oraz użycie komputerowych programów edukacyjnych z pewnością przyczyni się do rozwinięcia zainteresowań i predyspozycji uczniów w dziedzinie matematyki, ukształtowania postaw twórczych oraz przygotuje do efektywnego udziału
w konkursach matematycznych. 

W zajęciach rozwijających z matematyki  biorą udział uczniowie klas I –VII. 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki mają na celu wyrównanie umiejętności i utrwalenie bieżącego materiału tak, aby uczeń mógł aktywnie uczestniczyć w lekcjach matematyki. Uczniowie na zajęciach rozwijają pamięć oraz umiejętność myślenia i jasnego formułowania wniosków. Są przygotowywani do korzystania z tekstów dotyczących różnych dziedzin wiedzy; rozwijają umiejętności interpretowania informacji. Stosowanie różnorodnych metod, głównie jednak metod aktywizujących z wykorzystaniem gier dydaktycznych (puzzle, domino, krzyżówka, karty, gry planszowe, komputerowe gry dydaktyczne), metody projektów, burzy mózgów, metaplanu, przygotowuje uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej w rozwiązywaniu problemów z życia codziennego. Zastosowanie różnorodnych i atrakcyjnych środków dydaktycznych: gier matematycznych, układanek, modeli figur przestrzennych, prezentacji multimedialnych czy ciekawostek z dziedziny matematyki, pobudza aktywność intelektualną uczniów i uczy logicznego myślenia. 

W zajęciach wyrównawczych z matematyki  biorą udział uczniowie klas I –VII. 

Zajęcia rozwijające zainteresowania przyrodnicze zachęcają i wdrażają uczniów do prowadzenia prostych prac badawczych, interpretowania wyników doświadczeń, formułowania spostrzeżeń, wniosków, posługiwania się sprzętem laboratoryjnym korzystania z przyrządów obserwacyjnych oraz pomiarowych  w sposób prawidłowy i bezpieczny. Podczas pracy na zajęciach uczniowie pogłębiają umiejętności związane z  posługiwaniem się technologią informacyjną, encyklopediami, atlasami, kluczami oraz programami multimedialnymi. Samodzielne wykonywanie doświadczeń i eksperymentów pozwala na zainteresowanie uczniów przebiegiem zajęć, umożliwia angażowanie w proces poznawczy  wszystkich zmysłów, co ułatwia zrozumienie i zapamiętanie zagadnień. Takie zajęcia o charakterze badawczym, laboratoryjnym, eksperymentalnym – dające namiastkę pracy przyrodnika-naukowca, przybliżają uczniom proste metody badawcze, zapoznają je z podstawami przyrody, a także wyposażają w umiejętności, które pozwolą im brać aktywny udział w dalszym kształceniu. Na zajęciach wykorzystywane są: karty eksperymentów, obserwacji, instrukcje przeprowadzenia doświadczeń, karty zajęć terenowych oraz przyrządy, preparaty, naczynia i szkło laboratoryjne, materiały biologiczne, itp.  Nauczyciele korzystają z zasobów nowej pracowni przyrodniczej oraz wszystkich dostępnych pomocy i materiałów dydaktycznych.

W zajęciach rozwijających zainteresowania przyrodnicze biorą udział uczniowie klas IV – VI.

W czasie zajęć rozwijających z biologii nauczyciel, realizując główne cele i założenia, sprzyja rozwojowi ucznia, kształtuje jego umiejętności samodzielnego myślenia, wyciągania logicznych wniosków i rozwiązywania postawionych problemów. Rozwija zainteresowania poznawcze uczniów z dziedziny biologii oraz umiejętności obserwowania środowiska, zachodzących w nim zmian, pozyskiwania   i gromadzenia o nim informacji. Na zajęciach podczas pracy indywidualnej lub grupowej stosowane są następujące metody:

  • badawcze (eksperyment i doświadczenie, modelowanie, konstruowanie, pomiar  z obliczeniem, zakładanie hodowli, planowanie dokumentowanie wszystkich metod),
  • ćwiczeniowe (wykonywanie, analizowanie i interpretowanie rysunków, schematów, wykresów, tabel),
  • obserwacyjne (obserwacja okazów naturalnych przyrody ożywionej
  • i nieożywionej, obserwacje terenowe, obserwacje zjawisk fizycznych oraz środków dydaktycznych typu preparaty trwałe i nietrwałe). 

W zajęciach rozwijających z biologii biorą udział uczniowie klas VII.

Głównym celem zajęć rozwijających z chemii jest kreowanie postawy zdobywcy i badacza, projektowanie i przeprowadzanie prostych doświadczeń chemicznych, samodzielne pozyskiwanie i przetwarzanie informacji z różnych źródeł z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, kształtowanie nawyków krytycznej oceny informacji, interpretowanie wyników doświadczeń chemicznych i formułowanie wniosków na podstawie dokonanych obserwacji. Na zajęciach uczniowie samodzielnie (pod kontrolą nauczyciela) przeprowadzają  doświadczenia pozwalające im na poznawanie i rozwijanie wiedzy chemicznej. Korzystają ze specjalistycznych pomocy dydaktycznych zakupionych na potrzeby realizacji projektu. 

W zajęciach rozwijających z chemii biorą udział uczniowie klas VII. 

Projekt „Rozwój kompetencji uczniów z gminy Szczebrzeszyn” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

drukuj


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.