Dzisiaj: 2024-06-17, imieniny: Albert, Ignacy

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > XLII Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

XLII Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XLII Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VII kadencji odbędzie się  w dniu 26 kwietnia 2018 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Proponowany  porządek  obrad:

 1. Otwarcie  sesji i  stwierdzenie  quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie  między sesjami Rady Miejskiej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 5. Interpelacje, zapytania i  wnioski.
 6. Realizacja budżetów gminnych jednostek organizacyjnych za 2017r.
 7. Ochrona środowiska naturalnego, gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu gminy.
 8. Informacja o stanie dróg gminnych i polnych po okresie zimowym – potrzeby remontowe w tym zakresie.
 9. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Szczebrzeszyn za rok 2017.
 10. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 11. Podjęcie uchwał  w sprawie:
  a) określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela,
  b) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,
  c) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Szczebrzeszyn na rok 2018,
  d) udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej,
  e) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok,
  f) wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 12. Odpowiedzi na interpelacje,  zapytania i wnioski.
 13. Sprawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady.
 14. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej w Szczebrzeszynie

drukuj


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.