Dzisiaj: 2024-07-24, imieniny: Kinga, Krystyna

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > II Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

II Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Szczebrzeszynie zawiadamia, że II Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VIII kadencji odbędzie się  w dniu 19 grudnia 2018 r. (środa) o godz. 9.00  w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Proponowany  porządek  obrad:

 1. Otwarcie  sesji i  przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej oraz planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie na 2019 rok.
 5. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie,
  b) w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowej radnego Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie
  c) w sprawie określenia warunków udzielenia i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,
  d) w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na  lata 2019-2023,
  e) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków oraz podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
  f) w sprawie zmiany uchwały w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych,
  g) w sprawie zmiany uchwały nr XL/278/2018 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018,
  h) w sprawie zmiany uchwały nr XI/68/2015 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie przystąpienia Gminy Szczebrzeszyn do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”,
  i) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018rok,
  j) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2018rok,
  k) w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok,
  l) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 2019 rok,
  m) w sprawie uchwalenia statutu osiedla Szczebrzeszyn,
  n) w sprawie uchwalenia statutu osiedla Klemensów,
  0) w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Bodaczów,
  p) w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Brody Duże,
  q) w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Brody Małe,
  r) w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Lipowiec – Kolonia,
  s) w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kawęczyn,
  t) w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kawęczynek,
  u) w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kąty Pierwsze,
  v) w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kąty Drugie,
  w) w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Niedzieliska – Kolonia
  x) w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Niedzieliska,
  y) w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Przedmieście Błonie,
  z) sprawie uchwalenia statutu sołectwa Przedmieście Szperówka,
  aa) w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Przedmieście Zamojskie,
  bb)
  w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wielącza – Kolonia,
  cc) w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wielącza Poduchowna,
  dd) w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wielącza.
  ee) w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli,
  ff) w sprawie ustalenia wysokości diet radnych,
  gg) w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Szczebrzeszyna.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Szczebrzeszyna z pracy w okresie między sesjami.
 7. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej w Szczebrzeszynie 

drukuj


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.