Dzisiaj: 2024-04-16, imieniny: Cecylian, Bernadeta

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > III Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

III Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Szczebrzeszynie zawiadamia, że III Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VIII kadencji odbędzie się  w dniu 1 lutego 2019 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie  sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja o opiece medycznej nad mieszkańcami miasta i gminy Szczebrzeszyn.
 6. Informacja odnośnie stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta i gminy Szczebrzeszyn.
 7. Informacja o zamierzeniach inwestycyjnych na rok 2019.
 8. Informacja o działalności Miejskiego Domu Kultury i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w 2018 roku – założenia na 2019 rok.
 9. Informacja w sprawie rozwoju kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy Szczebrzeszyn.
 10. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2019,
  b) w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Szczebrzeszyn,
  c) w sprawie zmiany nazwy ulicy Wyzwolenia na ulicę Kościelną w Szczebrzeszynie,
  d) w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Szczebrzeszyn,
  e) w sprawie cofnięcia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczebrzeszynie do prowadzenia postępowań dotyczących świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom,
  f) w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/273/2018 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy Szczebrzeszyn dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego,
  g) w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Szczebrzeszyn,
  h) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Szczebrzeszyn na rok 2019,
  i) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,
  j) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (obręb geodezyjny Klemensów)
  k) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (obręb geodezyjny Kąty II),
  l) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (obręb geodezyjny Szczebrzeszyn),
  m) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (obręb geodezyjny Szczebrzeszyn),
  n) w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali użytkowych przy ulicy Zamojskiej 11 w Szczebrzeszynie,
  o) w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali użytkowych przy ulicy Targowej 12 w Szczebrzeszynie,
  p) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok,
  q) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 11. Sprawozdanie Burmistrza Szczebrzeszyna z pracy w okresie między sesjami.
 12. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
 13. Sprawy różne.
 14. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

drukuj


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.