Dzisiaj: 2024-04-25, imieniny: Mark, Jarosław

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > inwestycje realizowane przez gminę Szczebrzeszyn

inwestycje realizowane przez gminę Szczebrzeszyn

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W SZCZEBRZESZYNIE – IV ETAP

Wartość ogółem – 7 921 329,99

Wydatki kwalifikowane – 5 795 919,23

Wnioskowane dofinansowanie – 3 694 898,50 (63,75%)

Wkład własny łącznie – 2 101 020,73

Oś 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów

Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa

konkurs zamknięty nr RPLU.06.04.00-IZ.00-06-001/17

Projekt pn. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W SZCZEBRZESZYNIE – IV ETAP otrzymał dofinansowanie w ramach Osi 6: Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa. Zgodnie z zawartą umową o przyznanie pomocy nr RPLU.06.04.00-IZ.00-06-001/17 z dnia 17 maja 2018 roku zawartą pomiędzy Województwem Lubelskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Lubelskiego a Gminą Szczebrzeszyn otrzymamy 3 694 898,50 zł dofinansowania na realizację przedmiotowego zadania co stanowi 63,75% całkowitych kosztów projektu. Wartość całkowita projektu wynosi 7 921 329,99 zł (w tym wydatki kwalifikowane 5 795 919,23 zł i wkład własny gminy 2 101 020,73 zł).

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności i wydajności systemu kanalizacji oraz poprawa jakości obsługi w ramach gospodarki ściekowej na terenie Gminy Szczebrzeszyn, poprawa i ochrona stanu środowiska naturalnego czystości wód i gleby, ochrony zdrowia ludzkiego na terenie gminy i dostosowanie gospodarki ściekowej do wymagań środowiskowych Polski i UE. Z wybudowanej sieci będzie mogła skorzystać większa liczba gospodarstw domowych, zaś poziom świadczonych usług zostanie zwiększony i rozszerzony (eBOK, zakup wodomierzy z funkcją radiowego odczytu, zakup urządzeń do pomiaru ilości i jakości ścieków). Odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków zwiększy się z 27,2% do ok. 37,2%. Wzrost ilości podłączeń do sieci kanalizacyjnej sanitarnej na terenie gm. zapewni lepszy dostęp do tych usług, a tym samym doprowadzi do wyrównania różnic w dostępie do infrastruktury technicznej. Realizacja projektu doprowadzi do poprawy jakości środowiska przyrodniczego regionu i jego racjonalnego wykorzystania przez gospodarkę, a tym samym do rozwoju gospodarczego i poprawy warunków życia mieszańców.

Budowa sieci kanalizacyjnej obejmie następujące ulice: Błonie, Boczna i Sadowa na odcinku 3736,5m. Klinowa, Gorajska, Frampolska, Sas Jaworskiej, Górna, Słoneczna na odcinku 1617,0m. Lubelska na odcinku 1070m. Zamojska, Nadrzeczna na odcinku 3266,0m.

Umowa z wykonawcą robót została zawarta 17 sierpnia 2018 roku. Zakończenie rzeczowe projektu przewidziane jest na sierpień 2019 roku.

 

 

TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH Z WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
UL. OGRODOWA 16 W SZCZEBRZESZYNIE

Wartość ogółem – 4 528 255,85

Wydatki kwalifikowane – 2 784 370,41

Wnioskowane dofinansowanie – 2 366 714,84 (85%)

Wkład własny łącznie – 2 161 541,01

Oś 5 Efektywność energetyczna i gospodarka nisko-emisyjna

Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego –

konkurs nr RPLU.05.02.00-IZ.00-06-001/17.

Projekt pn. TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH Z WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII UL. OGRODOWA 16 W SZCZEBRZESZYNIE otrzymał dofinansowanie w ramach Osi 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego. Zgodnie z wnioskiem o przyznanie pomocy nr RPLU.05.02.00-06-0004/17 z dnia 07.06.2018 roku aplikujemy o 2 366 714,84 zł dofinansowania na realizację przedmiotowego zadania co stanowi 85% całkowitych kosztów projektu. Wartość całkowita projektu wynosi 4 528 255,85 zł (w tym wydatki kwalifikowane 2 784 370,41 zł i wkład własny gminy 2 161 541,01).

Celem głównym projektu jest poprawa jakości środowiska naturalnego w gminie Szczebrzeszyn poprzez kompleksową termomodernizację budynków użytkowych przy szkole w Szczebrzeszynie. Przedmiotem projektu jest ocieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz ze ścianami fundamentów styropianem, ocieplenie stropodachu, wymiana częściowa stolarki okiennej i drzwiowej o zwiększonych parametrach izolacyjnych, wymiana instalacji c.o. oraz montaż kolektorów słonecznych jako dodatkowe źródło wspomagające system podgrzewania c.w.u. Instalacja c.o. będzie wyposażona w system zarządzania i monitorowania energią umożliwiający zmniejszenie a zarazem szczegółowe określenie zużycia energii. Dodatkowym zadaniem oszczędnościowym jest wymiana oświetlenia na energooszczędne.

Realizacja projektu przyczyni się do rozwiązania zdiagnozowanych problemów, a więc jest zgodna z celem Działania 5.2 RPO WL 2014-2020 (realizacja zadań przyczyniających się do wypełnienia zobowiązań wynikających z tzw. pakietu energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej oraz Strategii Europa 2020) oraz realizacji zadań dotyczących termomodernizacji budynków użyteczności publicznej zawartych w Planie gospodarki niskoemisyjnej Miasta i Gminy Szczebrzeszyn. Brak inwestycji z zakresu termomodernizacji na terenie gminy sprawia, że system zaopatrzenia w energię cieplną budynków użyteczności publicznej jest nieefektywny i skutkuje zanieczyszczeniem środowiska naturalnego. W związku z produkcją energii opartej na paliwach kopalnych, niską świadomością społeczeństwa w zakresie racjonalnego wykorzystania energii oraz potrzebą poprawy jakości powietrza atmosferycznego konieczne jest podjęcie działań prowadzących do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło oraz redukcji ubytków ciepła z budynków. Pozwoli to na obniżenie kosztów ogrzewania jak również znaczne zredukowanie zanieczyszczeń powietrza poprzez obniżenie ilości gazów cieplarnianych oraz pyłów i innych szkodliwych substancji wprowadzanych do atmosfery z procesów energetycznego spalania paliwa w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia dostępności do nowoczesnej infrastruktury użytkowej dla mieszkańców gminy, przez co w znacznym stopniu podniesie się jakość życia, a zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego na obszarze gminy ulegnie zmniejszeniu. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych osiągnięty w wyniku realizacji powyższego projektu określony został na poziomie 941,2 tCO2/rok.

Zakończenie rzeczowe projektu przewidziane jest na październik 2019 roku.

CENTRUM MUZEALNO-EDUKACYJNE W SZCZEBRZESZYNIE WRAZ Z AMFITEATREM

Wartość ogółem – 2 155 510,80

Wydatki kwalifikowane – 1 761 797,40

Wnioskowane dofinansowanie – 1 497 527,78 (85%)

Wkład własny łącznie – 657 983,02

Oś 13 : INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

Działanie 13.3 : Rewitalizacja obszarów miejskich

konkurs nr RPLU.13.03.00-IZ.00-06-002/17

Projekt pn. Centrum Muzealno-Edukacyjne w Szczebrzeszynie wraz z amfiteatrem otrzymał dofinansowanie w ramach Osi 13 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA, działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich. Zgodnie z wnioskiem nr RPLU.13.03.00-06-0036/17 z dnia 02.08.2018 roku Gmina Szczebrzeszyn ubiega się o 1 497 527,78 zł dofinansowania na realizację przedmiotowego zadania co stanowi 85% całkowitych kosztów projektu. Wartość całkowita projektu wynosi 2 155 510,80 zł (w tym wydatki kwalifikowane 1 761 797,40 zł i wkład własny gminy 657 983,02 zł).

Celem głównym projektu jest wykorzystanie wewnętrznego potencjału obszaru do rozwoju gospodarczego w oparciu o lokalne zasoby i podniesienie jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz całej gminy Szczebrzeszyn.

Zakres projektu obejmuje utworzenie Centrum Muzealno-Edukacyjnego w Szczebrzeszynie wraz z amfiteatrem poprzez przebudowę zdegradowanego budynku (dawnego sądu grodzkiego przy ul. Sądowej 13 w Szczebrzeszynie). Projekt przewiduje wymianę dachu, izolacji, roboty betonowe i murarskie, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, tynków i okładzin ścian, posadzki, elewacji, podjazdów dla niepełnosprawnych, roboty malarskie, wymianę ogrodzenia, budowę chodników i schodów terenowych, dróg i parkingów, kompleksową wymianę instalacji sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej. Grupą docelową projektu są mieszkańcy Gminy Szczebrzeszyn, ze szczególnym uwzględnieniem mieszk. obszaru rewitalizacji oraz turyści.

Realizacja projektu przyczyni się bezpośrednio do realizacji celów osi priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich RPO WL 2014-2020 w zakresie realizacji zadań dotyczących rozwiązana zdiagnozowanych problemów społecznych i gospodarczych. Stanie się to dzięki m.in. poprawie jakości korzystania z przestrzeni, likwidacji izolacji obszarów problemowych, poprawie jakości życia mieszkańców obszarów zdegradowanych, integracji społecznej i poprawie poziomu bezpieczeństwa.

Zakończenie rzeczowe projektu przewidziane jest na październik 2019 roku.

 

 

drukuj

Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.