Dzisiaj: 2024-06-21, imieniny: Alicja, Alojzy

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > V Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

V Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Szczebrzeszynie zawiadamia, że V Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VIII kadencji odbędzie się  w dniu 3 kwietnia 2019 r. (środa) o godz. 10.00  w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Proponowany  porządek  obrad:

 1. Otwarcie  sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja o realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2018 – zasadność wydatkowanych środków.
 6. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 rok.
 7. Informacja o ocenie zasobów pomocy społecznej.
 8. Informacja dotycząca gospodarowania odpadami komunalnymi z terenu miasta i gminy oraz świadczenia usług komunalnych za 2018 rok.
 9. Informacja o stanie dróg gminnych i polnych po okresie zimowym (potrzeby remontowe w tym zakresie).
 10. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Szczebrzeszyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego za 2018 rok.
 11. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz Gminnej Ewidencji Zabytków, położonych na terenie miasta i gminy Szczebrzeszyn,
  b) w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty,
  c) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego,
  d) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego,
  e) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (obręb geodezyjny Przedmieście Zamojskie),
  f) w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali użytkowych przy ulicy Targowej 12 w Szczebrzeszynie,
  g) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  h) sprawie zmiany uchwały Nr II/36/2018 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli,
  i) w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat lokalnych i niepodatkowych należności budżetowych  stanowiących dochód budżetu Gminy Szczebrzeszyn  za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny,
  j) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
 12. Sprawozdanie Burmistrza Szczebrzeszyna z pracy w okresie między sesjami.
 13. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

drukuj


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.