Dzisiaj: 2024-02-26, imieniny: Mirosław, Aleksandr

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > Informacja

Informacja

Burmistrz Szczebrzeszyna zawiadamia Mieszkańców miasta i gminy, że przystąpiono do prac przygotowawczych związanych ze złożeniem wniosku, celem pozyskania środków finansowych na realizację projektu polegającego na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii z kolektorów słonecznych lub paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych, w ramach Osi Priorytetowej 4: Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020.

Zasady uczestnictwa w projekcie zawarte są w załącznikach do niniejszego zawiadomienia.
Wstępny szacunkowy koszt wykonania jednego zestawu instalacji na budynku mieszalnym wynosi:

1) Kolektorów słonecznych: 14 000,00 zł netto w tym:

  • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego do (85%): 11 900,00 zł
  • Użytkownik (właściciel budynku) (15%): 2 100,00 zł + grzałka we własnym zakresie – koszt 200,00 zł.

Koszt dodatkowy dla użytkownika (właściciela budynku) to podatek VAT (8%) oraz 8% VAT od wartości dotacji unijnej i będzie uzależniony od wartości inwestycji na poszczególnym obiekcie.

2) Paneli fotowoltaicznych (bez możliwości odsprzedaży energii elektrycznej przez okres 5 lat): 26 750,00 zł netto w tym:

  • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego do (85%): 22 737,50 zł
  • Użytkownik (właściciel budynku) (15%): 4 012,50 zł

Koszt dodatkowy dla użytkownika (właściciela budynku) to podatek VAT (8%) oraz 8% VAT od wartości dotacji unijnej i będzie uzależniony od wartości inwestycji na poszczególnym obiekcie od wartości zestawu instalacji fotowoltaicznej.

Energia z paneli fotowoltaicznych nie może być wykorzystywana do prowadzenia działalności rolniczej oraz działalności gospodarczej, w tym agroturystyki.

Ostateczna wysokość finansowania do poniesienia przez właściciela budynku mieszkalnego zostanie ustalona w umowie pomiędzy uczestnikiem projektu a Gminą Szczebrzeszyn.
Ramowy harmonogram działań w zakresie realizacji projektu przedstawia się następująco:

  1. zebranie od właścicieli budynków mieszkalnych deklaracji wraz z ankietą: do dnia 15 maja 2019 roku,
  2. wykonanie projektów, podpisanie umów z uczestnikami projektu, opracowanie studium wykonalności i złożenie wniosku: czerwiec-sierpień 2019 roku,
  3. spotkanie informacyjne z zainteresowanymi (o ile Gmina Szczebrzeszyn uzna to za konieczne): maj 2019 roku,
  4. w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, rzeczowa realizacja projektu lata 2020-2021.

Biorąc powyższe pod uwagę, osoby  zainteresowane  przystąpieniem  do  projektu proszone są o wypełnienie i dostarczenie deklaracji wraz z ankietą do Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie, pokój nr 22 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 maja 2019 roku.

W przypadku zgłoszenia się większej ilości właścicieli budynków, niż możliwości i ograniczenia projektowe w ramach RPO WL na lata 2014-2020, o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decydować będzie losowanie. Osoby, które dostarczą ankiety po wskazanym terminie, wpisywane będą na listę rezerwową projektu.

Formularz deklaracji i ankiety dostępne są na stronie internetowej: www.szczebrzeszyn.pl w zakładce pliki do pobrania, w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie pokój nr 22, u sołtysów w poszczególnych miejscowościach.

Pliki do pobrania:

drukuj

Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.