Dzisiaj: 2024-04-22, imieniny: Kazimierz, Łukasz

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > VI Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

VI Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Szczebrzeszynie zawiadamia, że VI Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VIII kadencji odbędzie się  w dniu 29 maja 2019 r. (środa) o godz. 8.30  w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Proponowany  porządek  obrad:

 1. Otwarcie  sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Rok 2019 Rokiem dr Zygmunta Klukowskiego – wykład Pana Dariusza Górnego. 
 6. Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pn. „Miejsca związane z dr Zygmuntem Klukowskim” i wręczenie nagród laureatom.
 7. Raport o stanie miasta i gminy Szczebrzeszyn.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Szczebrzeszyna za 2018 rok.
 9. Informacja o realizacji budżetu gminy i miasta za rok 2018 – absolutorium dla Burmistrza Szczebrzeszyna.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Szczebrzeszyna z wykonania budżetu za 2018 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Szczebrzeszyna z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
 12. Informacja dotycząca planów remontowych placówek oświatowych na terenie gminy Szczebrzeszyn.
 13. Informacja o planowanych imprezach dla mieszkańców gminy w okresie wakacyjnym, koszty organizacji imprez.
 14. Informacja o liczbie zatwierdzonych oddziałów i ich liczebności oraz liczbie zatrudnionych nauczycieli w szkołach.
 15. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie powierzenia Gminie Józefów realizacji zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy,
  b) w sprawie nawiązania współpracy Gminy Szczebrzeszyn z Radą Mikołajewa w obwodzie lwowskim (Ukraina),
  c) w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz innych publicznych formach wychowania przedszkolnego  prowadzonych przez gminę Szczebrzeszyn,
  d) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych  prowadzonych przez gminę Szczebrzeszyn oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019r.,
  e)
  zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia,
  f) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów,
  g)
  w sprawie uchwalenia szczegółowych warunków przyznawania nagród dla uzdolnionych uczniów oraz trybu ich przyznawania,
  h)
  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela,
  i) w sprawie określenia przeznaczenia mienia znajdującego się w zarządzie wygaszanych jednostek budżetowych Gminy Szczebrzeszyn,
  j) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (obręb geodezyjny Przedmieście  Zamojskie),
  k) w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Szczebrzeszynie,
  l) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (obręb geodezyjny Bodaczów),
  m)
  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (obręb geodezyjny Bodaczów),
  n) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (obręb geodezyjny Przedmieście  Szperówka),
  0) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego,
  p) w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy rzeczowej,
  q) w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szczebrzeszyn na lata 2019 – 2023,
  r) w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Szczebrzeszyn,
  s) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022,
  t) w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Domu Kultury w Szczebrzeszynie,
  u) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
 16. Sprawozdanie Burmistrza Szczebrzeszyna z pracy w okresie między sesjami.
 17. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
 18. Sprawy różne.
 19. Zakończenie obrad.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  w Szczebrzeszynie 

drukuj


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.