Dzisiaj: 2024-05-19, imieniny: Piotr, Iwa

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Projekty UE > BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W SZCZEBRZESZYNIE – IV ETAP

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W SZCZEBRZESZYNIE – IV ETAP

Wartość ogółem – 7 921 329,99

Wydatki kwalifikowane – 5 795 919,23

Wnioskowane dofinansowanie – 3 694 898,50 (63,75%)

Wkład własny łącznie – 2 101 020,73

Oś 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów

Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa

konkurs zamknięty nr RPLU.06.04.00-IZ.00-06-001/17

Projekt pn. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W SZCZEBRZESZYNIE – IV ETAP otrzymał dofinansowanie w ramach Osi 6: Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa. Zgodnie z zawartą umową o przyznanie pomocy nr RPLU.06.04.00-IZ.00-06-001/17 z dnia 17 maja 2018 roku zawartą pomiędzy Województwem Lubelskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Lubelskiego a Gminą Szczebrzeszyn otrzymamy 3 694 898,50 zł dofinansowania na realizację przedmiotowego zadania co stanowi 63,75% całkowitych kosztów projektu. Wartość całkowita projektu wynosi 7 921 329,99 zł (w tym wydatki kwalifikowane 5 795 919,23 zł i wkład własny gminy 2 101 020,73 zł).

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności i wydajności systemu kanalizacji oraz poprawa jakości obsługi w ramach gospodarki ściekowej na terenie Gminy Szczebrzeszyn, poprawa i ochrona stanu środowiska naturalnego czystości wód i gleby, ochrony zdrowia ludzkiego na terenie gminy i dostosowanie gospodarki ściekowej do wymagań środowiskowych Polski i UE. Z wybudowanej sieci będzie mogła skorzystać większa liczba gospodarstw domowych, zaś poziom świadczonych usług zostanie zwiększony i rozszerzony (eBOK, zakup wodomierzy z funkcją radiowego odczytu, zakup urządzeń do pomiaru ilości i jakości ścieków). Odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków zwiększy się z 27,2% do ok. 37,2%. Wzrost ilości podłączeń do sieci kanalizacyjnej sanitarnej na terenie gm. zapewni lepszy dostęp do tych usług, a tym samym doprowadzi do wyrównania różnic w dostępie do infrastruktury technicznej. Realizacja projektu doprowadzi do poprawy jakości środowiska przyrodniczego regionu i jego racjonalnego wykorzystania przez gospodarkę, a tym samym do rozwoju gospodarczego i poprawy warunków życia mieszańców.

Budowa sieci kanalizacyjnej obejmie następujące ulice: Błonie, Boczna i Sadowa na odcinku 3736,5m. Klinowa, Gorajska, Frampolska, Sas Jaworskiej, Górna, Słoneczna na odcinku 1617,0m. Lubelska na odcinku 1070m. Zamojska, Nadrzeczna na odcinku 3266,0m.

Umowa z wykonawcą robót została zawarta 17 sierpnia 2018 roku. Zakończenie rzeczowe projektu przewidziane jest na sierpień 2019 roku.

drukuj

Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.