Dzisiaj: 2024-04-15, imieniny: Ludwina, Wacława

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Projekty UE > CENTRUM MUZEALNO-EDUKACYJNE W SZCZEBRZESZYNIE WRAZ Z AMFITEATREM

CENTRUM MUZEALNO-EDUKACYJNE W SZCZEBRZESZYNIE WRAZ Z AMFITEATREM

Wartość ogółem – 2 155 510,80

Wydatki kwalifikowane – 1 761 797,40

Wnioskowane dofinansowanie – 1 497 527,78 (85%)

Wkład własny łącznie – 657 983,02

Oś 13 : INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

Działanie 13.3 : Rewitalizacja obszarów miejskich

konkurs nr RPLU.13.03.00-IZ.00-06-002/17

Projekt pn. Centrum Muzealno-Edukacyjne w Szczebrzeszynie wraz z amfiteatrem otrzymał dofinansowanie w ramach Osi 13 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA, działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich. Zgodnie z wnioskiem nr RPLU.13.03.00-06-0036/17 z dnia 02.08.2018 roku Gmina Szczebrzeszyn ubiega się o 1 497 527,78 zł dofinansowania na realizację przedmiotowego zadania co stanowi 85% całkowitych kosztów projektu. Wartość całkowita projektu wynosi 2 155 510,80 zł (w tym wydatki kwalifikowane 1 761 797,40 zł i wkład własny gminy 657 983,02 zł).

Celem głównym projektu jest wykorzystanie wewnętrznego potencjału obszaru do rozwoju gospodarczego w oparciu o lokalne zasoby i podniesienie jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz całej gminy Szczebrzeszyn.

Zakres projektu obejmuje utworzenie Centrum Muzealno-Edukacyjnego w Szczebrzeszynie wraz z amfiteatrem poprzez przebudowę zdegradowanego budynku (dawnego sądu grodzkiego przy ul. Sądowej 13 w Szczebrzeszynie). Projekt przewiduje wymianę dachu, izolacji, roboty betonowe i murarskie, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, tynków i okładzin ścian, posadzki, elewacji, podjazdów dla niepełnosprawnych, roboty malarskie, wymianę ogrodzenia, budowę chodników i schodów terenowych, dróg i parkingów, kompleksową wymianę instalacji sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej. Grupą docelową projektu są mieszkańcy Gminy Szczebrzeszyn, ze szczególnym uwzględnieniem mieszk. obszaru rewitalizacji oraz turyści.

Realizacja projektu przyczyni się bezpośrednio do realizacji celów osi priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich RPO WL 2014-2020 w zakresie realizacji zadań dotyczących rozwiązana zdiagnozowanych problemów społecznych i gospodarczych. Stanie się to dzięki m.in. poprawie jakości korzystania z przestrzeni, likwidacji izolacji obszarów problemowych, poprawie jakości życia mieszkańców obszarów zdegradowanych, integracji społecznej i poprawie poziomu bezpieczeństwa.

Zakończenie rzeczowe projektu przewidziane jest na październik 2019 roku.

 

 

drukuj

Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.