Dzisiaj: 2024-07-23, imieniny: Bogna, Apolinary

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Projekty UE > TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH Z WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII UL. OGRODOWA 16 W SZCZEBRZESZYNIE

TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH Z WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII UL. OGRODOWA 16 W SZCZEBRZESZYNIE

Wartość ogółem – 4 528 255,85

Wydatki kwalifikowane – 2 784 370,41

Wnioskowane dofinansowanie – 2 366 714,84 (85%)

Wkład własny łącznie – 2 161 541,01

Oś 5 Efektywność energetyczna i gospodarka nisko-emisyjna

Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego –

konkurs nr RPLU.05.02.00-IZ.00-06-001/17.

Projekt pn. TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH Z WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII UL. OGRODOWA 16 W SZCZEBRZESZYNIE otrzymał dofinansowanie w ramach Osi 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego. Zgodnie z wnioskiem o przyznanie pomocy nr RPLU.05.02.00-06-0004/17 z dnia 07.06.2018 roku aplikujemy o 2 366 714,84 zł dofinansowania na realizację przedmiotowego zadania co stanowi 85% całkowitych kosztów projektu. Wartość całkowita projektu wynosi 4 528 255,85 zł (w tym wydatki kwalifikowane 2 784 370,41 zł i wkład własny gminy 2 161 541,01).

Celem głównym projektu jest poprawa jakości środowiska naturalnego w gminie Szczebrzeszyn poprzez kompleksową termomodernizację budynków użytkowych przy szkole w Szczebrzeszynie. Przedmiotem projektu jest ocieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz ze ścianami fundamentów styropianem, ocieplenie stropodachu, wymiana częściowa stolarki okiennej i drzwiowej o zwiększonych parametrach izolacyjnych, wymiana instalacji c.o. oraz montaż kolektorów słonecznych jako dodatkowe źródło wspomagające system podgrzewania c.w.u. Instalacja c.o. będzie wyposażona w system zarządzania i monitorowania energią umożliwiający zmniejszenie a zarazem szczegółowe określenie zużycia energii. Dodatkowym zadaniem oszczędnościowym jest wymiana oświetlenia na energooszczędne.

Realizacja projektu przyczyni się do rozwiązania zdiagnozowanych problemów, a więc jest zgodna z celem Działania 5.2 RPO WL 2014-2020 (realizacja zadań przyczyniających się do wypełnienia zobowiązań wynikających z tzw. pakietu energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej oraz Strategii Europa 2020) oraz realizacji zadań dotyczących termomodernizacji budynków użyteczności publicznej zawartych w Planie gospodarki niskoemisyjnej Miasta i Gminy Szczebrzeszyn. Brak inwestycji z zakresu termomodernizacji na terenie gminy sprawia, że system zaopatrzenia w energię cieplną budynków użyteczności publicznej jest nieefektywny i skutkuje zanieczyszczeniem środowiska naturalnego. W związku z produkcją energii opartej na paliwach kopalnych, niską świadomością społeczeństwa w zakresie racjonalnego wykorzystania energii oraz potrzebą poprawy jakości powietrza atmosferycznego konieczne jest podjęcie działań prowadzących do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło oraz redukcji ubytków ciepła z budynków. Pozwoli to na obniżenie kosztów ogrzewania jak również znaczne zredukowanie zanieczyszczeń powietrza poprzez obniżenie ilości gazów cieplarnianych oraz pyłów i innych szkodliwych substancji wprowadzanych do atmosfery z procesów energetycznego spalania paliwa w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia dostępności do nowoczesnej infrastruktury użytkowej dla mieszkańców gminy, przez co w znacznym stopniu podniesie się jakość życia, a zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego na obszarze gminy ulegnie zmniejszeniu. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych osiągnięty w wyniku realizacji powyższego projektu określony został na poziomie 941,2 tCO2/rok.

Zakończenie rzeczowe projektu przewidziane jest na październik 2019 roku.

drukuj

Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.