Dzisiaj: 2024-06-22, imieniny: Paulina, Tomasz

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > IX Sesja Rady Miejskiej

IX Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Szczebrzeszynie zawiadamia, że IX Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VIII kadencji odbędzie się  w dniu 6 listopada 2019 r. (środa) o godz. 09.00  w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Obejrzyj transmisję na https://youtu.be/yM_Hur_D1TA

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie  sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019.
 6. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich składania. 
 7. Zapoznanie się ze stanem przygotowań Ośrodka Pomocy Społecznej do udzielania pomocy osobom potrzebującym w okresie zimowym.
 8. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (obręb geodezyjny Przedmieście Zamojskie),
  b) w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego,
  c) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Szczebrzeszyn nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Klemensów,
  d) w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
  e) w sprawie określenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Szczebrzeszyn na cele niezwiązane z budową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,
  f) w sprawie zmiany uchwały Nr III/39/2019 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 1 lutego 2019r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019,
  g) w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie  działalności pożytku publicznego na rok 2020,
  h)
  w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Szczebrzeszyn,
  i)
  w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
  j) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
  k) w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  l)
  w sprawie powierzenia zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na kierowaniu mieszkańców gminy Szczebrzeszyn do Środowiskowego Domu Samopomocy im. Ofiar Pacyfikacji w Sochach,
  m) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2020 rok,
  n) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy i miasta Szczebrzeszyn na rok 2020,
  o) w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2020,
  p) w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Szczebrzeszynie na prace konserwatorskie i restauratorskie pierwszej i drugiej kondygnacji wieży kościoła p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Szczebrzeszynie, wpisanej do rejestru zabytków,
  q) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok,
  r) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 9. Sprawozdanie Burmistrza Szczebrzeszyna z pracy w okresie między sesjami.
 10. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie obrad.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  w Szczebrzeszynie.

drukuj


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.