Dzisiaj: 2024-04-16, imieniny: Cecylian, Bernadeta

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > X Sesja Rady Miejskiej

X Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Szczebrzeszynie zawiadamia, że X Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VIII kadencji odbędzie się  w dniu 20 grudnia 2019 r. (piątek) o godz. 09.00  w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.  Obejrzyj transmisję.

Proponowany  porządek  obrad:

 1. Otwarcie  sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Przyjęcie sprawozdań z pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej za 2019r.
 6. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej oraz planów pracy Komisji Stałych na rok 2020.
 7. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (obręb geodezyjny Szczebrzeszyn),
  b) w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości (obręb geodezyjny Przedmieście Błonie),
  c) w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Szczebrzeszyn do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
  d) w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
  e) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020-2023,
  f) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022,
  g) w sprawie określenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Szczebrzeszyn na cele niezwiązane z budową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,
  h) w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Szczebrzeszyn dla rodzinnych ogrodów działkowych”,
  i) w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji Spółek prawa handlowego przez Burmistrza Szczebrzeszyna,
  j) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
  k) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej,
  l) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliw w gminie Szczebrzeszyn na rok szkolny 2019/2020,
  m) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2020 rok,
  n) w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2020,
  o) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2019 rok,
  p) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
 1. Sprawozdanie Burmistrza Szczebrzeszyna z pracy w okresie między sesjami.
 2. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
 3. Sprawy różne.
 4. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie 

drukuj


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.