Dzisiaj: 2024-05-23, imieniny: Emilia, Iwona

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > XI Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

XI Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XI Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VIII kadencji odbędzie się  w dniu 19 lutego 2020 r. (środa) o godz. 09.00  w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie. Transmisja sesji https://www.youtube.com/channel/UCUH2x82gGsZs2fB6MUP-AWA/live

Proponowany  porządek  obrad:

 1. Otwarcie  sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta i gminy Szczebrzeszyn.
 6. Informacja o działalności Miejskiego Domu Kultury i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w 2019r. – założenia na 2020r.
 7. Informacja na temat rozwoju kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy Szczebrzeszyn.
 8. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (obręby geodezyjne Szczebrzeszyn, Przed. Szperówka, Bodaczów),
  b) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (obręb geodezyjny Przed. Błonie),
  c)
  w sprawie nabycia przez Gminę Szczebrzeszyn własności nieruchomości  oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Przedmieście Błonie jako działka  nr 2706 o pow. 0,0100 ha,
  d) w sprawie nabycie przez Gminę Szczebrzeszyn udziału wynoszącego 1/3 części w nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Szczebrzeszyn jako działka nr 1774 o pow. 0,8566 ha,
  e) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego (ul. Szkolna 9/45),
  f) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020,
  g) w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy rzeczowej,
  h) w sprawie przejęcia od Powiatu Zamojskiego zadania w zakresie robót utrzymaniowo – porządkowych na chodnikach zlokalizowanych w pasie dróg powiatowych znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Szczebrzeszyn,
  i) w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej (droga powiatowa Nielisz-Michalów-Szczebrzeszyn),
  j)
  w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej (droga powiatowa Kawęczyn),
  k) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Szczebrzeszyn na rok 2020,
  l) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na utrzymanie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu,
  ł)
  zmieniająca uchwałę Nr IX/123/2019 z dnia 6 listopada 2019r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczebrzeszyn”,
  m) w sprawie zmian w  Statucie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn,
  n) w sprawie  wzniesienia pomnika Jana Brzechwy w Szczebrzeszynie,
  o) zmieniająca uchwałę w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowej niektórym jednostkom organizacyjnym Gminy Szczebrzeszyn,
  p) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość w związku z udziałem Gminy Szczebrzeszyn w kosztach działalności Izby Wytrzeźwień,
  q) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
  r) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
 10. Sprawozdanie Burmistrza Szczebrzeszyna z pracy w okresie między sesjami.
 11. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  w Szczebrzeszynie 

drukuj


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.