Dzisiaj: 2024-06-22, imieniny: Paulina, Tomasz

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > XII Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

XII Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XII Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VIII kadencji odbędzie się  w dniu 29 kwietnia 2020 r. (środa) o godz. 09.00  w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie, sołtysi uczestniczą w sesji w  sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Szczebrzeszynie.

Transmisja z sesji: https://www.youtube.com/watch?v=WkiH6898Wrk

Proponowany  porządek  obrad:

 1. Otwarcie  sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja o opiece medycznej nad mieszkańcami miasta i gminy Szczebrzeszyn.
 6. Informacja o realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2019 – zasadność wydatkowanych środków.
 7. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2019r.
 8. Informacja o ocenie zasobów pomocy społecznej.
 9. Informacja dotycząca gospodarowania odpadami komunalnymi z terenu miasta i gminy oraz świadczenia usług komunalnych za 2019 rok.
 10. Informacja o stanie dróg gminnych i polnych po okresie zimowym (potrzeby remontowe w tym zakresie).
 11. Informacja o działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie miasta i gminy Szczebrzeszyn.
 12. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Szczebrzeszyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego za 2019r.
 13. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości,
  2. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości,
  3. w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Szczebrzeszyn i jej jednostkom organizacyjnym, w stosunku do podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,
  4. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Szczebrzeszyn i jednostkom podległym Gminie w stosunku do podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,
  5. w sprawie nabycia przez Gminę Szczebrzeszyn udziału wynoszącego 3/4 części w nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Szczebrzeszyn jako działka nr  313/12 o pow. 0,0199 ha,
  6. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szczebrzeszyn dla zbiornika wodnego „Brody Małe”,
  7. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zamojskiemu na dofinansowanie zakupu karetki sanitarnej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie,
  8. w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej (ul. Targowa w Szczebrzeszynie),
  9. w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej (droga powiatowa  Wielącza – Złojec),
  10. w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Szczebrzeszynie dotacji na sfinansowanie robót budowlanych obejmujących odnowienie więźby dachowej i pokrycia dachowego na kościele p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Szczebrzeszynie, wpisanym do rejestru zabytków,
  11. w sprawie przystąpienia Gminy Szczebrzeszyn do stowarzyszenia Euroregion „Roztocze”,
  12. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
  13. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
 1. Sprawozdanie Burmistrza Szczebrzeszyna z pracy w okresie między sesjami.
 2. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
 3. Sprawy różne.
 4. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  w Szczebrzeszynie

drukuj

Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.