Dzisiaj: 2024-02-28, imieniny: Roman, Ludomir

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > XIII Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

XIII Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XIII Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VIII kadencji odbędzie się  w dniu 17 czerwca 2020 r. (środa) o godz. 09.00  w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie, sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli uczestniczą w sesji w  sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Szczebrzeszynie.

Transmisja z sesji: https://youtu.be/Ju12qqB7PEI

Proponowany  porządek  obrad:

 1. Otwarcie  sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Raport o stanie miasta i gminy Szczebrzeszyn.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Szczebrzeszyna za 2019 rok.
 7. Informacja o realizacji budżetu gminy i miasta za rok 2019 – absolutorium dla Burmistrza Szczebrzeszyna.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Szczebrzeszyna z wykonania budżetu za 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Szczebrzeszyna z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
 10. Informacja dotycząca planów remontowych placówek oświatowych na terenie gminy Szczebrzeszyn.
 11. Informacja o planowanych imprezach dla mieszkańców gminy w okresie wakacyjnym, koszty organizacji imprez.
 12. Informacja o liczbie zatwierdzonych oddziałów i ich liczebności oraz liczbie zatrudnionych nauczycieli w szkołach.
 13. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (obręb geodezyjny Przed. Błonie),
 2. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (obręb geodezyjny Kol. Niedzieliska),
 3. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (obręb geodezyjny Brody Małe),
 4. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (obręb geodezyjny Szczebrzeszyn),
 5. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (obręb geodezyjny Przed. Szperówka),
 6. w sprawie nadania statutu Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Szczebrzeszynie,
 7. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze sportowo – rekreacyjnym,
 8. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia szczegółowych warunków przyznawania nagród dla uzdolnionych uczniów oraz trybu ich przyznawania,
 9. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
 10. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
 1. Sprawozdanie Burmistrza Szczebrzeszyna z pracy w okresie między sesjami.
 2. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
 3. Sprawy różne.
 4. Zakończenie obrad.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  w Szczebrzeszynie 

drukuj


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.