Dzisiaj: 2024-04-22, imieniny: Kazimierz, Łukasz

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza nabór na wolne od dnia 01 stycznia 2021 r. stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie, Plac Tadeusza Kościuszki 1.

1. Stanowisko pracy: Referent do spraw drogownictwa w referacie budownictwa Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie

Wymiar czasu pracy: pełny etat

2. Niezbędne wymagania. Kandydat:

 • ma obywatelstwo polskie lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • wykształcenie wyższe (preferowane ukończenie studiów inżynierskich o kierunku transport)
 • co najmniej odbyty staż zawodowy w strukturach administracji samorządowej,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie był karany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią.

3. Dodatkowe wymagania od kandydatów (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonanie zadań na stanowisku):

 • biegła znajomość przepisów w szczególności z zakresu prawa budowlanego, Ustawy o Drogach Publicznych i aktów wykonawczych do tej ustawy oraz uregulowań dotyczących postępowania administracyjnego oraz przepisów regulujących ustrój samorządu gminnego.
 • umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, komunikatywność, gotowość do podnoszenia kwalifikacji.

4. Zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku:

 • Prowadzenie spraw z zakresu zarzadzania i utrzymania dróg gminnych.
 • Sprawowanie nadzoru nad organizacją ruchu na drogach gminnych i przejazdach kolejowych.
 • Prowadzenie ewidencji dróg, mostów, przepustów.
 • Prowadzenie spraw związanych z budową, modernizacją, przebudową dróg gminnych.
 • Uzgadnianie lokalizacji ogrodzeń od strony dróg.
 • Przygotowywanie decyzji na lokalizację zjazdów publicznych i indywidualnych.
 • Przygotowywanie harmonogramów realizacji zadań związanych z utrzymaniem zimowym dróg.
 • Prowadzenie okresowych kontroli dróg w zakresie stanu nawierzchni dróg gminnych, oznakowania pionowego i poziomego.
 • Przygotowywanie zezwoleń na korzystanie z dróg gminnych.
 • Uzgadnianie projektów organizacji ruchu.
 • Koordynowanie prac wykonywanych w obszarze pasa drogowego.
 • Wykonywanie zadań z zakresu inżynierii ruchu, w tym nadzór nad bezpieczeństwem ruchu na lokalnych drogach gminnych.

4a. Informacja o warunkach pracy na ww. stanowisku:

Umowa o pracę z osobą, która wygra nabór na stanowisko referenta w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie zostanie zawarta na czas określony – 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. Praca administracyjno-biurowa. Siedziba – Urząd Miejski w Szczebrzeszynie. Pracownik będzie pracował w pokoju dwuosobowym, na I piętrze. Konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji, sytuacje stresowe. systematyczne doskonalenie, szkolenia. Stanowisko pracy jest wyposażone w komputer i sprzęt biurowy. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Praca jednozmianowa.

4b. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

5. Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem (list motywacyjny),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,*
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji lub umiejętności,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • podpisane oświadczenie kandydata: o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, że cieszy się nieposzlakowaną opinią, *
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach  przeprowadzenia konkursu na stanowisko referenta ds. drogownictwa o następującej treści „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie nie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa zawartych w mojej ofercie pracy przez Burmistrza Szczebrzeszyna, Plac Tadeusza Kościuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyn w celu rekrutacji na wolne stanowisko pracy – referenta ds. drogownictwa w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie”.
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w sytuacji, gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych   (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 z późn.zm.).

*Wymienione oświadczenia oraz kwestionariusz osobowy kandydaci mogą pobrać ze strony internetowej http://bip.szczebrzeszyn.pl/ zakładka „Nabór do pracy – aktualne rekrutacje”.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w zamkniętej kopercie (pok. Nr 12- sekretariat) lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie Plac Tadeusza Kościuszki 1 22-460 Szczebrzeszyn z dopiskiem: „Nabór na stanowisko referenta ds. drogownictwa” w terminie do dnia 03 grudnia 2020 r. do godziny 16:00 (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

7. Inne informacje:

Konkurs przeprowadzi Komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Szczebrzeszyna, która w dniu 07 grudnia 2020r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego dokona otwarcia kopert z dokumentami aplikacyjnymi, sprawdzi ich kompletność i ustali termin przeprowadzenia rozmów z kandydatami, którzy zostali zakwalifikowani do dalszej części konkursu.

Przy otwarciu kopert z aplikacjami mogą być obecni kandydaci.

Kandydaci spełniający wymogi formalne którzy zakwalifikują się do dalszego postępowania zostaną poinformowani telefonicznie bądź e-mailem i zaproszone do dalszej procedury rekrutacyjnej tj. rozmowy kwalifikacyjnej.

Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.

Informacje związane z procedurą naboru będą udzielane w dniach i godzinach pracy Urzędu pod numerem (84) 6821095 wew. 335

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.szczebrzeszyn.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do dalszego etapu naboru będą niezwłocznie odesłane pocztą.

 

Pliki do pobrania:

 1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – skan pdf
 2. Klauzula informacyjna
 3. Kwestionariusz osobowy
 4. Oświadczenia
drukuj

Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.