Dzisiaj: 2024-04-16, imieniny: Cecylian, Bernadeta

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > Obwieszczenie nr 310.2020

Obwieszczenie nr 310.2020

Szczebrzeszyn, dnia 8 grudnia 2020 r.

OBWIESZCZENIE Nr 310.2020

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szczebrzeszyn dla zbiornika wodnego „Brody Małe”

Na podstawie art. 17 pkt 9) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XII/174/2020 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 29 kwietnia 2020 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szczebrzeszyn dla zbiornika wodnego „Brody Małe” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww. projektu. Wyłożenie przedmiotowego dokumentu odbędzie się w dniach od 18 grudnia 2020 r. do 22 stycznia 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskim w Szczebrzeszynie, 22-460 Szczebrzeszyn, Plac Tadeusza Kościuszki 1, w godzinach od 10.00 do 14.00, a jego publikacji na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22 stycznia 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie w godz. od 10.00 do 11.00.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 46 pkt 1, art. 39 ust. 1, pkt 3, art. 40 i art. 41, w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zapewniając możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planu, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu oraz prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie lub ustnie do protokołu do Burmistrza Szczebrzeszyna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 lutego 2021 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone:

  1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
  2. podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Zgodnie z art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, w związku z procedurą planistyczną sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dostępna jest na stronie internetowej Gminy Szczebrzeszyn w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce RODO oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Informuję o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, jeżeli wpłynie to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano, zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Burmistrz Szczebrzeszyna
\-\Henryk Matej

Treść obwieszczenia zamieszczona w BIP – plik pdf

drukuj

Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.