Dzisiaj: 2024-04-18, imieniny: Alicja, Bogusław

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > Obwieszczenie Wójta Gminy Zamość z dnia 15.12.2020 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Zamość z dnia 15.12.2020 r.

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 285 ze zm. w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020r. , poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 74 na odcinku Klemensów – Zamość od km 256+23 1 do km 271+013 (w tym 3,490 km na terenie zabudowanym) z wyłączeniem przebudowy mostu przez rz. Świnkę w km 257+202 w m. Bodaczów” że:
1. Dnia 07. 12.2020 r. wpłynęło do Urzędu Gminy Zamość pismo znak: RPOŚ.6220.18.2020 z dnia 04.12.2020 r. Burmistrza Szczebrzeszyna z informacją o uwarunkowaniach związanych z wydaniem opinii odnośnie w/w inwestycji.
2. Wójt Gminy Zamość pismem znak: PIOŚ.6220.8.2020 z dnia 10.12.2020 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie o przedłużenie terminu uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia ze względu na potrzebę uzyskania określonych danych od inwestora.
Dokumentacja przedmiotowej sprawy jest dostępna w tutejszym urzędzie w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska pok. 29 w godz. pracy urzędu (pon.- piąt. godz.7.30 – 15.30) po wcześniejszym kontakcie telefonicznym -84/6392364 w. 29.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

drukuj


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.