Dzisiaj: 2024-04-16, imieniny: Cecylian, Bernadeta

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > Ogłoszenie nr 319.2020

Ogłoszenie nr 319.2020

319.2020 Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza na rok 2021 otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia, w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania:

Działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o organizacjach pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r, poz. 1057), zgodnie z uchwałą Nr XV/211/2020 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 4 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na rok 2021 (Dz. U. Województwa Lubelskiego z dnia 19 listopada 2020 roku poz. 5612), Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza na rok 2021 otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia, w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania:

 • W ramach realizacji obowiązku szkolnego dowożenie uczniów z niepełnosprawnością z terenu gminy Szczebrzeszyn do szkół oraz ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych na terenie miasta Zamościa przeznaczając na ten cel kwotę – 140 000 zł

W roku 2020 na realizację zadań w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania wydatkowano łącznie kwotę – 129 852,50 zł.

I. Termin i miejsce składania ofert

 1. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie, Plac Tadeusza Kościuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyn do dnia 7 stycznia 2021 roku (liczy się data wpływu) lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu korespondencji do Urzędu) w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na konkurs zadań pożytku publicznego na rok 2021”.
 2. Ogłoszenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej http://szczebrzeszyn.pl/.
 3. Otwarcie ofert nastąpi 12 stycznia 2021 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie, Sala Konferencyjna.

II. Warunki składania ofert.

 1. Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r, poz. 2057).
 2. Wzór oferty dostępny jest na stronie www.bip.szczebrzeszyn.pl
 3. Oferty powinny spełniać wymogi określone w art.14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r poz. 1057).
 4. Do oferty konkursowej należy dołączyć:
  – wypis z właściwej ewidencji podmiotów,
  – porozumienie między oferentami określające prawa i obowiązki zleceniobiorców w przypadku podmiotów składających ofertę wspólną,
  – aktualny statut i regulamin oferenta.
 5. Wszystkie kserokopie winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta.
 6. Rozpatrywane są wyłącznie oferty kompletne, prawidłowe i złożone w terminie.
 7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

III. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Termin realizacji zadania określa się od dnia 4 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.
 2. Dotacja może być przyznana wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania publicznego i niezbędnych do jego realizacji.
 3. 3.Warunki realizacji zadania:
  a/ zadanie realizowane będzie w dni nauki szkolnej,
  b/ dzieci będą dowożone samochodami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych, z zapewnieniem właściwej opieki,
  c/ odbiór i dowóz dzieci z przed miejsca zamieszkania.
 4. Zadanie ma być wykonane z należytą starannością oraz zgodnie z harmonogramem.

IV. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

 1. Komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Szczebrzeszyna dokona oceny merytorycznej ofert.
 2. Przy ocenie ofert komisja będzie brała pod uwagę następujące kryteria:
  a/ możliwość realizacji zadania, w szczególności warunki lokalowe i zasoby ludzkie, w tym kwalifikacje osób realizujących zadanie;
  b/ kalkulacja kosztów realizacji zadania, w szczególności w stosunku do zakresu rzeczowego zadania – ocena kosztów kalkulacji pod kątem ich celowości, efektywności wykonania;
  c/ przewidziana liczba odbiorców;
  d/ ocena dotychczasowej współpracy z ubiegającym się o zlecenie realizacji zadania w zakresie rzetelności i terminowości wykonywania zlecanych zadań oraz rozliczania przekazanych na ten cel środków finansowych.
 3. Przewodniczący Komisji konkursowej niezwłocznie po zakończeniu prac komisji – nie dłużej niż w terminie 3 dni roboczych – przekazuje całość dokumentacji konkursowej Burmistrzowi Szczebrzeszyna.
 4. Decyzje o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji ostatecznie podejmuje Burmistrz Szczebrzeszyna. Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu ofert – nie dłużej niż w terminie 3 dni roboczych – zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej http://szczebrzeszyn.pl/.
 5. Dotacja może zostać przyznana więcej niż jednemu podmiotowi.
 6. Szczegółowe warunki realizacji i rozliczenia zadania zostaną określone w umowie zawartej po rozstrzygnięciu konkursu pomiędzy stronami, według wzoru Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r, poz. 2057).
 7. W przypadku przyznania kwoty dotacji niższej niż wnioskowana, Oferent zobowiązany jest do złożenia skorygowanej oferty (uwzględniającej wysokość przyznanych środków) na realizację zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r, poz. 2057).
 8. W/w dokumenty mają być opieczętowane pieczęcią Oferenta oraz podpisane przez osoby upoważnione.
 9. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania będzie regulować umowa zawarta pomiędzy wyłonionym Oferentem a Gminą Szczebrzeszyn.

Jednocześnie Burmistrz Szczebrzeszyna zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o organizacjach pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert. Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 04.01.2021r. Z możliwości wskazania swoich przedstawicieli do pracy w komisjach konkursowych wyłączone są organizacje i podmioty biorące udział w danym konkursie.

Skan ogłoszenia plik pdf

drukuj


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.