Dzisiaj: 2024-04-18, imieniny: Alicja, Bogusław

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > OGŁOSZENIE o sporządzeniu karty inwentaryzacyjnej nieruchomości mającej podlegać komunalizacji

OGŁOSZENIE o sporządzeniu karty inwentaryzacyjnej nieruchomości mającej podlegać komunalizacji

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 roku, Nr 32 poz. 191 z późn. zm.) oraz Uchwały nr 104 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990 roku w sprawie sposobu dokonywania inwentaryzacji mienia komunalnego

Komisja Inwentaryzacyjna Gminy Szczebrzeszyn informuje, że:

  1. W dniu 9 grudnia 2020 roku odbyło się zebranie Komisji Inwentaryzacyjnej w celu sporządzenia karty inwentaryzacyjnej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Brody Małe jako działka nr:
    – 480 o pow. 0,2994 ha, stanowiącej zgodnie z decyzją Starosty Zamojskiego z dnia 4 grudnia 2020 roku, znak: GKN.6824.1.6.2020 mienie gromadzkie.
  2. Wykłada się do publicznego wglądu kartę inwentaryzacyjną o nr 3/2020 poprzez wywieszenie na okres 30 dni w okresie od 9 grudnia 2020 roku do 8 stycznia 2021 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.
  3. Osoby których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w karcie inwentaryzacyjnej, mogą zgłaszać swoje zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej. Ewentualne wnioski i zastrzeżenia proszę składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie, pl. Tadeusza Kościuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyn.

 

Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami

\-\ Przemysław Cieszkowski

 

Skan ogłoszenia – plik pdf

drukuj


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.