Dzisiaj: 2024-06-17, imieniny: Albert, Ignacy

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE

            Działając na podstawie art. 119 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie informuje, że strona ukraińska przekazała dokumentację dotyczącą projektu Planu działań na lata 2020-2022 na rzecz wdrożenia Narodowej Strategii Transportowej Ukrainy do roku 2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska podjął decyzję o przystąpieniu strony polskiej do postępowania transgranicznego.
W trybie art. 119 ww. ustawy Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie wykłada do wglądu dokumenty w języku polskim (tłumaczenie fragmentów Planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko) oraz w języku angielskim (całość) wraz z prośbą o uwagi i wnioski dotyczące ww. dokumentacji. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie zawiadamia, iż całość dokumentacji w języku polskim i angielskim przekazana tut. organowi przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiotowej sprawie wraz z pismem znak: DOOŚ-TSOOŚ.442.28.2020.AH z dnia 28 grudnia 2020 r., została wyłożona do wglądu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie przy ul. Bazylianówka 46, I piętro, pokój nr 5 w godzinach pracy Urzędu, tj. 7:30 – 15:30, po uzgodnieniu trybu i terminu tel. 81 71 06 500, email: sekretariat.lublin@rdos.gov.pl oraz udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie: http://lublin.rdos.gov.pl/.
Podaje się do publicznej wiadomości, że postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa i każdy ma prawo składania uwag i wniosków.
Uwagi i wnioski w ww. sprawie można składać w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej na adres Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, ul. Bazylianówka 46, 20 – 144 Lublin; adres e-mail: sekretariat.lublin@rdos.gov.pl, bądź składać osobiście w sekretariacie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie przy ul. Bazylianówka 46, piętro I, pok. 17, w terminie od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 22 lutego 2021 r.
Wyniki udziału społeczeństwa zostaną przekazane do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Lublinie
dr inż. Arkadiusz Iwaniuk

drukuj


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.