Dzisiaj: 2024-05-23, imieniny: Emilia, Iwona

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > Obwieszczenie Wójta Gminy Zamość z dnia 28.01.2021 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Zamość z dnia 28.01.2021 r.

     Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) w związku z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Rozbudowa drogi krajowej nr 74 na odcinku Klemensów – Zamość od km 256+231 do kin 271+013 (w tym 3,490 km na terenie zabudowanym) z wyłączeniem przebudowy mostu przez rz. Świnkę w km 257+202 w m. Bodaczów”, że zostały zebrane wyczerpujące dowody I materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie ul. Ogrodowa 21, 20 – 075 Lublin działającej przez pełnomocnika Pana Łukasza Antoniewicza.

    Z materiałami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Zamość ul. Peowiak6w 92, 22 – 400 Zamość (pok. 29, w godz. pracy tut. Urzędu: poniedziałek – piątek 7.30-15.30 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym- 84/6392364 w. 29.) z możliwością wypowiedzenia się co do zgłoszonych zadań wniosku w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
Zawiadomienie stron i doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

drukuj

Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.