Dzisiaj: 2024-06-21, imieniny: Alicja, Alojzy

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SZCZEBRZESZYNIE

XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SZCZEBRZESZYNIE

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XVII Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VIII kadencji odbędzie się w dniu 24 lutego 2021 r. (środa) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie, sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli uczestniczą w sesji w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Szczebrzeszynie.

Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Informacja odnośnie stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta i gminy Szczebrzeszyn.
6. Informacja o działalności Miejskiego Domu Kultury w 2020r. – założenia na 2021r.
7. Informacja o działalności Miejsko -Gminnej Biblioteki Publicznej w 2020r. – założenia na 2021r.
8. Informacja o działalności Centrum Sportu i Rekreacji w 2020r. – założenia na 2021r.
9. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2020r.
10. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (obręb geodezyjny Klemensów),
b) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szczebrzeszyn na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej,
c) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej,
d) w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego,
e) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Szczebrzeszyn,
f) w sprawie przystąpienia Gminy Szczebrzeszyn do Związku Transgranicznego Euroregion Roztocze,
g) w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Szczebrzeszyn na lata 2021-2025,
h) sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021,
i) w sprawie wprowadzenia zwolnienia z opłaty należnej w roku 2021 za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,
j) w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości dla wskazanych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem przez przedsiębiorców negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,
k) w sprawie stwierdzenia, iż miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Szczebrzeszyn dla zbiornika wodnego „Brody Małe” nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Szczebrzeszyn,
l) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szczebrzeszyn dla zbiornika wodnego „Brody Małe”,
m) w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (ul. Jana Brzechwy),
n) w sprawie udzielenia Województwu Lubelskiemu pomocy rzeczowej (chodnik ul. Lubelska, dokumentacja),
o) w sprawie udzielenia Województwu Lubelskiemu pomocy rzeczowej (chodnik Brody Małe),
p) w sprawie udzielenia Województwu Lubelskiemu pomocy finansowej (chodnik ul. Lubelska),
q) w sprawie przejęcia od Powiatu Zamojskiego zadań w zakresie robót utrzymaniowo – porządkowych na drogach powiatowych powiatu zamojskiego w 2021r. w granicach administracyjnych Gminy Szczebrzeszyn,
r) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Szczebrzeszyn na rok 2021,
s) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na utrzymanie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu,
t) w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego Szczebrzeszyn – Nielisz,
u) w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego Szczebrzeszyn – Sułów,
v) w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego Sułów – Szczebrzeszyn,
w) w sprawie rozpatrzenia skargi,
x) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
y) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
11. Stanowisko Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie w sprawie pisma Dyrektora „Festiwalu Stolica Języka Polskiego”.
12. Sprawozdanie Burmistrza Szczebrzeszyna z pracy w okresie między sesjami.
13. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
14. Sprawy różne.
15. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

drukuj


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.