Dzisiaj: 2024-04-23, imieniny: Jerzy, Wojciech, Idzi

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > Decyzja Starosty Zamojskiego z dn. 24.02.2021 r.

Decyzja Starosty Zamojskiego z dn. 24.02.2021 r.

Scan decyzji znak: GKN.6821.2.4.2020

 

DECYZJA

Na podstawie art. 124 ust. 1, ust. 2 oraz ust. 4 i art. 118a w zw. z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z pózn. zm., dalej powoływana jako: UGN) oraz art. 104 i art. 107 § 1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z pózn. zm ., dalej powoływany jako: KPA), po rozpoznaniu wniosku spółki ,,Zakłady Tłuszczowe w Bodaczowie” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, nr KRS: 0000045433, reprezentowanej przez pełnomocnika radcę prawnego P. Marka Nowaka

orzekam

1)  Ograniczyć na rzecz spółki ,,Zakłady Tłuszczowe w Bodaczowie” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku sposób korzystania z prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działka nr 9414 o pow. 0,5639 ha, w ark. mapy ew. nr 7, położonej w obr. Bodaczów, jedn. ewid. Szczebrzeszyn – obszar wiejski, poprzez udzielenie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie na nieruchomości krótkiego rowu otwartego doprowadzającego wodę z rzeki do ujęcia w formie wlotu żelbetonowego w ramach inwestycji polegającej na budowie nowego ujęcia wody powierzchniowej dla potrzeb technologicznych instalacji należącej do Zakładów Tłuszczowych Sp. z o.o. w Bodaczowie. Obszar ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości wynoszący 0,0010 ha oznaczony został szrafurą koloru czerwonego oraz punktami o1 – o2 – o3 – o4 – o5 na mapie do celów prawnych ograniczenia prawa własności (sposobu korzystania z nieruchomości) – sporządzonej przez geodetę uprawnionego Konrada Nowaka posiadającego uprawnienia zawodowe nr 20280, wpisanej do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonej przez Starostę Zamojskiego w dn. 04.08.2020 r. pod nr P.0620.2020.1791, stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji;
2)  Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości następuje zgodnie z ustaleniami ostatecznej decyzji Burmistrza Szczebrzeszyna z dnia 2020-02-13, znak: RB.6733.16.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ujęcia wody z rzeki Świnka dla potrzeb Zakładów Tłuszczowych Sp. z o.o. w Bodaczowie na działkach nr ewid. 4679, 9414, 9410/11 w Bodaczowie – obręb: Bodaczów, gm. Szczebrzeszyn.
3)  Zobowiązać Wnioskodawcę do przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego, niezwłocznie po wykonaniu prac określonych w pkt 1 sentencji decyzji.

 

drukuj

Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.