Dzisiaj: 2024-04-16, imieniny: Cecylian, Bernadeta

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubelskiego

Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubelskiego

Na podstawie art. 27 ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2020r. poz. 1683, z późn. zm.)

ZAWIADAMIAM

  • o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie podziału województwa lubelskiego na obwody łowieckie, zwanego dalej „Projektem”,
  • o wyłożeniu w dniu 17 marca Projektu do publicznego wglądu w siedzibie Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. M. Curie –Skłodowskiej 3, 20-029 Lublin,w pokoju nr 5.513, w godzinach: poniedziałek –piątek 7:30 –15:30,
  • o umieszczeniu w dniu 17 marca Projektu na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie www.lubelskie.plw zakładce: Rolnictwo > Łowiectwo i ochrona zwierząt,

Uwagi do Projektu mogą być składane w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin lub w postaci elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, z późn. zm.), opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufania ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w terminie od 18 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r. (decyduje data wpływu).

Uwagi do Projektu może wnieść każdy właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości objętej Projektem wraz z:

– dokumentem potwierdzającym prawo własności lub prawo wieczystego użytkowania nieruchomości objętej Projektem,

– określeniem położenia nieruchomości objętej Projektem poprzez wskazanie jej numeru i obrębu ewidencyjnego. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Marszałek Województwa Lubelskiego.  Uwagi złożone po dniu 9 kwietnia pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Jarosław  Stawiarski

drukuj

Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.