Dzisiaj: 2024-06-21, imieniny: Alicja, Alojzy

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > Obwieszczenie nr 54.2021

Obwieszczenie nr 54.2021

Szczebrzeszyn, 01.03.2021 r.

OBWIESZCZENIE Nr 54
Burmistrza Szczebrzeszyna z dnia 01.03.2021 r.

Na podstawie art. 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 t. j.) zawiadamia się strony postępowania, iż na wniosek inwestora Projektowanie i Nadzory w Budownictwie Krzysztof Kwoka, ul. Batalionów Chłopskich 5/96, 22 – 400 Zamość z dnia 10.02.2021 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 110355 L, 110360 L, 110357 L relacji Bodaczów- Zawada”, obręb Wielącza Wieś, Wielącza Poduchowna, gmina Szczebrzeszyn, przedmiotowe przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane w oparciu o § 3 ust.1 pkt. 62 oraz § 2 ust.1 pkt. 31 i 32 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2019, poz.1839 z późn. zm.).

Z treścią wniosku oraz dokumentacją przedmiotowej sprawy można się zapoznać w Referacie Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie przy Plac Tadeusza Kościuszki 1, pokój nr 31 (tel. 84 6821095 w. 353) w godzinach pracy Urzędu (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30).

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty wydania obwieszczenia strony postępowania mogą składać wnioski i uwagi w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie Plac Tadeusza Kościuszki 1, pokój 12.

Z-ca Burmistrza Szczebrzeszyna
/-/ Zbigniew Paprocha

Treść obwieszczenia zamieszczona w BIP- plik pdf

drukuj


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.